Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku w dn. 1 lipca 2021

W dniu  1 lipca 2021 roku w siedzibie sali konferencyjnej Podlaskiej Izby Rolniczej odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku.

W posiedzeniu wzięło udział 9 z 20 delegatów oraz zaproszeni goście: Anna Krysztopik- Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UMWP, Elwira Choińska – Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku wraz z Krzysztofem Kraszewskim- Starszym specjalistą ds. Obszarów Natura 2000 RDOŚ w Białymstoku. W spotkaniu wziął udział również Pan Marek Siniło- Wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

W pierwszej kolejności głos zabrała Pani Anna Krysztopik w sprawie utworzenia parku krajobrazowego na terenie gminy Krynek, Gródek i Michałowo. Poinformowała, że jeżeli Zarząd Województwa Podlaskiego uzna za zasadne utworzenie parku krajobrazowego to odbędą się konsultacje i podejmie decyzję w zakresie obszaru i zakazów, które mają funkcjonować na terenie parku. Pani Krysztopik przedstawiła obszar rekomendowany do objęcia parkiem krajobrazowym- stanowi załącznik do protokołu. Delegaci zgłaszali swoje wątpliwości oraz zapytania odnośnie utworzenia parku, na które Pani Krysztopik na bieżąco udzielała odpowiedzi. W dalszej części poinformowała, iż teren nie będzie wyłączony z rolniczego korzystania.

Następnie głos zabrała Pani Elwira Choińska – Zastępca Dyrektora

Przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku przekazali informacje o szkodach wyrządzanych przez wilki, odnośnie gospodarowania na użytkach rolnych i zasad realizowania inwestycji w obszarach Natura 2000. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z zagadnieniami i uzyskania wyjaśnień m.in. z zakresu problematyki dotyczącej postępowania w sytuacjach konfliktowych z udziałem wilka, procedurą uzyskiwania decyzji derogacyjnych na umyślne płoszenie lub niepokojenie wilków czy też ewentualny odstrzał, z procedurą uzyskiwania odszkodowań za szkody wyrządzone przez te zwierzęta oraz jakie stosować skuteczne działania ochronno-profilaktyczne wobec uciążliwej i szkodliwej aktywności wilków. Przekazano również wzór wniosku o odszkodowanie za szkody wyrządzane przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową wilki/rysie. Poruszono również szereg zagadnień z zakresu możliwości podejmowania działań inwestycyjnych na obszarach Natura 2000, kwestię przeprowadzania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, w szczególności na obszar Natura 2000, w jaki sposób powinny być przestrzegane przez rolników wymogi obligatoryjne wynikające z planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000.

Ponadto delegaci zgłaszali problem z szacowaniem szkód łowieckich przez koła łowieckie. Podnosili, że na obwodach łowieckich stroną powinni być rolnicy, którzy powinni decydować o wyborze Koła Łowieckiego, które odpowiada za odstrzał. Rozmawiali także nad sposobem rozwiązania problemu łosi ze złamaniem kończyny. Dyskutowali także na temat aktualnych problemów w zakresie gospodarowania na obszarach wiejskich.

Justyna Kaliszewicz

Biuro PIR w Porosłach