V posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Siemiatyczach

     Dnia 18 maja 2021 r. odbyło się V posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Siemiatyczach. W posiedzeniu uczestniczyło 13 delegatów oraz zaproszeni goście:

  • Arasimowicz Aneta – Kierownik WIORiN w Białymstoku Oddział w Siemiatyczach,
  • Orzepowska Grażyna – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Siemiatyczach,
  • Tołwiński Mirosław – Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Siemiatyczach.

   W trakcie spotkania delegaci wraz gośćmi  poruszali następujące tematy:

  • działania i projekty realizowane przez Podlaską Izbę Rolniczą w ciągu ostatniego roku, min. uczestnictwo w posiedzeniach i konsultacjach, udzielanie porad oraz opiniowanie aktów prawnych i projektów, wystąpienia i wnioski do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, sporządzanie projektów w celu pozyskania funduszy na działalność statutową, podpisanie umowy konsorcjum z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego na realizację poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych”;
  • działalność i oferowane usługi Ośrodka Doradztwa Rolniczego, o planach nawozowych, działaniach PROW, pomocy de minimis, zwrocie za materiał siewny, zalesianiu, o zmianach w dopłatach bezpośrednich oraz wydłużeniu okresu składania wniosków do 17 czerwca;
  • aktualne sprawy i problemy w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa; przeprowadzane kontrole, GMO, środki ochrony roślin, szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin, rejestracji na uprawę ziemniaków;
  • obecna sytuacja weterynaryjna w zakresie produkcji zwierzęcej i odzwierzęcej, kontrole warunków pozyskiwania mleka,  zagrożenia oraz prewencja rozprzestrzeniania się ASF, ptasiej grypy i choroby niebieskiego języka u bydła; warunki uboju z konieczności, szkodliwość środków ochrony roślin na rodziny pszczele, szkody związane z działalnością dzików i bobrów;

Na zakończenie Przewodniczący Pan Mieczysław Orzepowski zawnioskował do Zarządu PIR o poparcie dla stanowiska Stowarzyszenia Leśników i Właścicieli Lasów w sprawie zaostrzenia przepisów dotyczących spalania  i używania drewna w celach energetycznych.