Ważna Informacja dla rolników

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Problem dotyczy rolników, którzy nabyli  ciągniki  rolnicze wyprodukowane po  31.12.2015r.  Zostały wprowadzenie do obrotu na teren UE fabrycznie nowe zarejestrowane ciągniki rolnicze, które nie posiadały  ważnego  świadectwa homologacji, świadectwa zgodności bądź decyzji o dopuszczeniu jednostkowym i  nie spełniają warunków technicznych wymaganych rozporządzeniem (UE) 167/2013.

Wg danych z CEPiK problem dotyczy kilku tysięcy ciągników i kilku tysięcy użytkowników. Nielegalne wprowadzanie do obrotu ciągników rolniczych i ich rejestrowanie/przerejestrowywanie odbywa się od kilku lat na terenie całego kraju. Problem dotyczy głównie importowanych białoruskich ciągników rejestrowanych pod marką handlową MTZ-82, Belarus 820 , Belarus 920.2 , Belarus 952.2 , Belarus 1025.2 , Belarus 1221.2 z datą produkcji/pierwszej rejestracji dokonanej po 01.01.2016r. Ciągniki powyższych modeli w zależności od dokonanych tłumaczeń dokumentów celnych rejestrowane są też pod marką MTZ Belarus, Białoruś lub Białorus. Homologacje wydane na te ciągniki  wygasły wiele lat temu i nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu (UE) 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnychWprowadzanie po raz pierwszy na obszarze UE do obrotu pojazdów bez wymaganych zezwoleń, którymi jest ważna homologacja lub świadectwo zgodności jest nielegalne.  Produkcja powyższych ciągników MTZ  Belarus dedykowana jest na rynek rosyjski i nie ma ona prawa trafiać na rynek UE.

Wprowadzone w ten sposób ciągniki obciążone są wadą prawną i z mocy prawa podlegają wycofaniu od użytkowników i wyrejestrowaniu.  Handel ciągnikami obarczonymi wadą prawną, a taką wadą jest nie wypełnianie warunków technicznych przez te ciągniki w zakresie norm emisji spalin, co jest wiedzą powszechną, które trafiły do obrotu w wyniku czynu zabronionego ma znamiona przestępstwa z art. 291 par.1 KK tj. paserstwa.

Problem ten od przeszło dwóch lat jest znany Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego oraz Dyrektorowi Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury, jednak zgodnie z udzielonymi odpowiedziami przez te organy administracji państwowej w reakcji na wniosek o dostęp do informacji publicznej RPW/12827/2021 P oraz na zapytania poselskie do interpelacji 5429 Pani Poseł Agnieszki Hanajczyk rejestracja pojazdów jest zadaniem własnym Starostw Powiatowych i to one odpowiadają za poprawność dokonywania rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nielegalnie wprowadzone do obrotu ciągniki rolnicze, którym w chwili wprowadzenia do obrotu po raz pierwszy na obszar wspólnotowy nie towarzyszyło wymagane zezwolenie tj. ważna homologacja, ważne świadectwo zgodności bądź w przypadku ich braku ważna decyzja o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu wydana przez Dyrektora TDT Transportowego Dozoru Technicznego podlegają wycofaniu z użytkowania i od użytkowników z mocy rozporządzenia (UE) 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 oraz rozporządzenia (UE) 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych, a ich rejestracja podlega cofnięciu na podstawie Prawa drogowego.

W przypadku niewycofania z obrotu pojazdu bez wymaganego odpowiedniego świadectwa homologacji typu lub innego równoważnego dokumentu, o którym mowa w art. 70j ust. 1, art. 70k ust. 1, art. 70o ust. 1, art. 70zo ust. 1, art. 70zp ust. 1 albo art. 70zu ust. 1, właściwy organ, po nałożeniu kary, o której mowa w art. 140m ust. 1 pkt 1, określa, w drodze decyzji administracyjnej, pojazd, który podlega wycofaniu z obrotu oraz termin jego wycofania, a także nakazuje realizację obowiązku określonego w ust. 3. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Pojazdy wycofane z obrotu nie mogą być ponownie wprowadzone do obrotu.