Wiosenny sezon ubezpieczeń upraw rolnych

wpis w: Aktualnosci2 | 0

18 marca bieżącego roku Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” rozpoczęło wiosenną akcję zawierania z producentami rolnymi umów ubezpieczenia gruntowych upraw rolnych od zdarzeń losowych, w tym z dopłatą z budżetu państwa wynoszącą do 65% wysokości składki.

Szczególnie teraz, gdy mamy za oknami wiosnę, a pogoda sprzyja wejściu upraw ozimych w okres wegetacji, dając także możliwość prac polowych pod zasiewy upraw jarych, warto już ubezpieczyć uprawy rolne od niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

TUW „TUW” posiada na polskim rynku bardzo bogatą ofertę ubezpieczenia upraw rolnych, obejmującą kilkanaście wariantów ubezpieczenia, w tym nowość w ofercie, wariant GP (grad i powódź). Wybierając ubezpieczenie upraw w TUW „TUW”, można zyskać, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia, możliwość ochrony produkcji roślinnej od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez grad, przymrozki wiosenne, powódź, deszcz nawalny, suszę, huragan, obsunięcie się ziemi, lawinę i piorun, a za dodatkową składkę zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o odpowiedzialność za szkody od 8% ubytku plonu oraz od ryzyka ognia.

TUW „TUW” ubezpiecza rośliny oraz plony roślin rolniczych i ogrodniczych, uprawianych zarówno w gruncie, jak i pod osłonami. Umowa ubezpieczenia upraw może obejmować ochroną, w okresie od zasiewu lub wysadzenia roślin do ich zbioru, uprawy roślin zbożowych, oleistych, okopowych bulwiastych i korzeniowych, specjalnych (tytoń, chmiel i rośliny energetyczne), strączkowych i motylkowych drobnonasiennych, włóknistych, zielarskich, ozdobnych i warzyw, zarówno uprawianych w gruncie, jak i w szklarniach lub pod tunelami foliowymi, owoców i nasadzeń drzew i krzewów owocowych oraz roślin jagodowych, trwałych użytków zielonych, a także każdą inną nietypową uprawę – w takim przypadku TUW „TUW” może przygotować indywidualną ofertą ubezpieczenia, „skrojoną na miarę” potrzeb danego rolnika.

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych i zaistnienia szkody, wypłata odszkodowania będzie stanowić dla rolnika rekompensatę poniesionych strat, dając jednocześnie możliwość zachowania płynności finansowej i odtworzenia produkcji gospodarstwa.

Należy także podkreślić fakt, iż każda umowa dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych zawarta w TUW „TUW” umożliwia spełnienie ustawowego obowiązku ubezpieczenia minimum połowy areału upraw rolnych wskazanych w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, od co najmniej jednego z ryzyk: gradu, przymrozków wiosennych, suszy i powodzi (a w okresie jesiennym także i od ryzyka ujemnych skutków przezimowania).

TUW „TUW” obchodzi w tym roku jubileusz 30-lecia istnienia, będąc jednocześnie  pierwszym zakładem ubezpieczeń, który w powojennej historii rozpoczął działalność w formule wzajemnościowej. TUW „TUW” proponuje szeroką i różnorodną ofertę ubezpieczeniową, kierowaną zarówno do rolników indywidualnych oraz ich rodzin, jak i do dużych producentów rolnych oraz przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego. Dlatego celem TUW „TUW” jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa swoim Członkom poprzez dostarczanie ochrony ubezpieczeniowej idealnie dopasowanej do ich potrzeb, na bieżąco uaktualnianej i uatrakcyjnianej.

Zachęcając zatem do skorzystania z oferty ubezpieczeniowej , Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” zaprasza skontaktowania się z naszymi przedstawicielami, którzy udzielą wszystkich niezbędnych informacji i pomogą w wyborze najkorzystniejszego zakresu ubezpieczenia.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Białymstoku
ul. Warszawska 6, 15-950 Białystok,

tel/fax (85) 743 66 61, 743 66 62, 743 69 94

Informacja stanowi materiał promocyjny Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW“ z siedzibą : 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13