SZKODA WYRZĄDZONA PRZEZ ZWIERZĘTA ŁOWNE – DO KOGO PO ODSZKODOWANIE?

Szkody ponoszone przez rolników na skutek bytowania i żerowania zwierząt łownych stanowią dotkliwy problem i często „punkt zapalny” w kontaktach pomiędzy farmerami, a myśliwymi. Z pewnością można stwierdzić, że szkód tych jest dużo, coraz więcej. Sprawa właściwego szacowania, a przede wszystkim jednostki, do której powinno się kierować zgłoszenie szkody oraz roszczenie w przedmiocie wynagradzania szkody nie zawsze jest jasna dla właściciela uprawy. W dzisiejszym artykule podejmiemy próbę wyjaśnienia, do której jednostki należy zwrócić się po odszkodowanie związane ze szkodami łowieckimi i podamy jak w świetle prawa wygląda odpowiedzialność za nie.

– Czy zwierzyna powodująca szkody w uprawach zawsze jest własnością Polskiego Związku Łowieckiego? To chyba dość złożony problem? Pytamy Adwokata Roberta Kozarzewskiego. 

Celem dokonania prawidłowej identyfikacji podmiotu odpowiedzialnego za wynagradzanie szkód łowieckich przywołać należy odpowiednie przepisy ustawy Prawo łowieckie (Dz.U.2020.1683 t.j. z dnia 2020.09.30). Zgodnie z art. 15 ust. 1 zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi własność dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, a na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – własność Skarbu Państwa.

Zgodnie zaś z art. 28 ust. 1 obwody łowieckie wydzierżawia się kołom łowieckim. Jest to najczęściej spotykana sytuacja, ponieważ koła łowieckie dzierżawiące obwody łowieckie stanowią fundament i gwarancję prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej. Odstępstwem od tej reguły jest zawarcie umowy dzierżawy obwodu łowieckiego przez Polski Związek Łowiecki, zgodnie z art. 28 ust. 1a obwody łowieckie podlegają wydzierżawieniu przez Polski Związek Łowiecki tylko wtedy, gdy żadne koło łowieckie nie jest zainteresowane ich dzierżawieniem i tylko do czasu złożenia oferty przez koło łowieckie – tłumaczy redakcji Pan Mecenas.

– Czy dzierżawca może przeciwdziałać powstawaniu szkód łowieckich?- pytamy dalej.

Pamiętać należy, iż prowadzenie prawidłowej gospodarki łowieckiej przez dzierżawcę jak i zarządcę ukierunkowane jest na ograniczanie występowania szkód łowieckich w sposób maksymalny, szkód nie sposób uniknąć. Z zarządcą obwodu łowieckiego mamy do czynienia w sytuacji, gdy obwód łowiecki został wyłączony z wydzierżawiania. Ustawa Prawo łowieckie wprowadza w tym zakresie swoisty dualizm. I tak art. 46 ust. 1 wprost wskazuje, iż obowiązkiem dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego jest wynagradzanie szkód łowieckich. Odpowiedzialność ta jest ściśle powiązana z zawarciem umowy dzierżawy. Umowa dzierżawy jest przy tym instytucją prawa cywilnego, jest umową z chwilą zawarcia której powstaje bezwarunkowa odpowiedzialność dzierżawcy za wyrządzone w uprawach i płodach rolnych szkody. W tym miejscu warto zasygnalizować, iż tak naprawdę przedmiotem umowy dzierżawy obwodu łowieckiego nie są działki gruntu objęte granicami obwodu łowieckiego ani też zwierzyna, lecz prawo do wykonywania polowania. To zaś oznacza, iż dzierżawca ma realny wpływ na możliwość przeciwdziałania powstawaniu szkód łowieckich i ponosi odpowiedzialność za swoje działania bądź zaniechania.

– To do kogo należy zgłaszać szkodę łowiecką?

Mając powyższe na uwadze zauważyć należy, iż w każdym przypadku gdy brak jest dzierżawcy/zarządcy obwodu łowieckiego, odpowiedzialność za szkody łowieckie ponosi Skarb Państwa. W tych przypadkach zgłoszenia szkód łowieckich nie należy kierować do koła łowieckiego bądź Polskiego Związku Łowieckiego. Pamiętać należy, iż za szkody łowieckie, w przypadku braku dzierżawcy obwodu łowieckiego, bądź zarządcy, odpowiada zarząd województwa ze środków budżetu państwa.

Szkody spowodowane przez zwierzynę łowną to sprawa wielu aspektów. Opóźnionych wypłat, złożonych procedur, szkód szacowanych nie zawsze z oczekiwaniami rolnika, dlatego może warto poruszać tą tematykę w kolejnych artykułach.

Serdecznie dziękuję Panu Adwokatowi Robertowi Kozarzewskiemu (https://www.kancelariakozarzewski.pl) za ciekawą rozmowę i potrzebne moim Czytelnikom wyjaśnienia.

Źródło:

www.cenyrolnicze.pl