Dzierżawa obwodów łowieckich według nowych zasad

Dzierżawa obwodów łowieckich uwzględni potrzeby zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i odszkodowań dla rolników za wyrządzane szkody łowieckie.


29 stycznia 2021 r. wejdzie w życie długo oczekiwane rozporządzenie ministra klimatu i środowiska w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców, opublikowane 21 stycznia 2021 r.

Z powodu braku tego rozporządzenia cały czas zasady dzierżawy obwodów łowieckich regulowały uchwały organów Polskiego Związku Łowieckiego, chociaż już półtora roku temu ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt dodała do Prawa Łowieckiego przepis  zobowiązujący ministra właściwego do spraw środowiska do określenia, w drodze rozporządzenia, trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich.

Rozporządzenie określa procedury dzierżawy obwodów łowieckich, których obowiązujące umowy dzierżawy wygasają w związku z upływem terminu, na jaki zostały zawarte, jak również innych obwodów łowieckich – nowo utworzonych oraz przeznaczonych do wydzierżawienia w związku ze zmianą dotychczasowego dzierżawcy.

Przy wyborze dzierżawcy będzie brane pod uwagę m.in. realizowanie zadań przez koło łowieckie, realizacja rocznych planów łowieckich w zakresie odstrzału zwierzyny grubej – co podzielono na: z wyłączeniem dzików, odstrzału dzików oraz odstrzału drapieżników, co ma pomóc dodatkowo ocenić m.in. zaangażowanie dzierżawców obwodów łowieckich w walkę z wirusem afrykańskiego pomoru świń. „Kryterium dotyczące stosunku liczby przegranych postępowań sądowych w sprawach dotyczących wysokości wypłaconego odszkodowania za szkody w płodach i uprawach rolnych spowodowane przez zwierzynę w stosunku do liczby wszystkich zgłoszonych szkód łowieckich ma na celu dokonanie oceny, czy dzierżawcy obwodów łowieckich w sposób prawidłowy i rzetelny dokonują czynności szacowania szkód łowieckich i wypłaty rolnikom należnych z tego tytułu odszkodowań, co ma przede wszystkim kluczowe znaczenie dla ochrony interesów rolników” – zapowiedziano też.

Przypomnijmy, że Senat przygotował projekt nowelizacji Prawa łowieckiego, przewidujący możliwość otrzymywania odszkodowań przez posiadaczy „uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobiegających szkodom, z wyłączeniem szkód wyrządzonych przy wykonywaniu polowania oraz szkód, które powstałyby niezależnie od wzniesienia urządzeń lub wykonania zabiegów, na które posiadacz uszkodzonych upraw lub płodów rolnych nie wyraził zgody”.

Źródło:

https://www.farmer.pl/prawo/przepisy-i-regulacje/dzierzawa-obwodow-lowieckich-wedlug-nowych-zasad,103377.html