Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) informuje, że na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2015, poz. 1340 ze zm.) posiadacz zwierząt może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR z wnioskiem o wydanie informacji o liczbie DJP bydła na potrzeby Wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W celu uzyskania w/w danych (informacji o liczbie DJP bydła) należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR właściwym dla siedziby stada Wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek może zostać złożony przez posiadacza zwierząt lub jego pełnomocnika w formie papierowej (jak dotychczas), przez pocztę elektroniczną lub platformę ePUAP.

Agencja przygotowała dwa wzory w/w Wniosku:

  1. Wniosek – składany przez producenta
  2. Wniosek – składany przez pełnomocnika producenta

Adresy korespondencyjne biur powiatowych dostępne są na stronie Internetowej ARiMR, pod adresem: https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html

Od stycznia 2021 roku informacja o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej może zostać wydana w formie papierowej (na dotychczasowych zasadach) lub w formie dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym i przekazanego na wskazany adres poczty elektronicznej lub skrzynkę e-PUAP.

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku, do WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje, na wniosek tego producenta, w drodze decyzji, zwrot podatku.

Wysłanie wnioskowanej informacji na adres poczty e-mail

marzec 27, 2020

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiczną i ograniczeniami w funkcjonowaniu biur powiatowych (praca bez kontaktu z interesantem) Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt udostępnił na stronie ARiMR, w zakładce IRZ zmodyfikowane wzory:

  • Wniosku o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP w gospodarstwie na potrzeby przetargu w KOWR – pobierz wniosek
  • Wniosku o wydanie informacji w zakresie danych dotyczących zwierząt w siedzibach stad Producenta, zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych we wskazanym okresie – pobierz wniosek

Wnioski złożone na powyższych formularzach umożliwią Agencji wydanie wnioskowanej informacji na adres poczty e-mail wskazany we wniosku, po telefonicznym potwierdzeniu uprawnień wnioskodawcy do wnioskowanych danych.

Wnioski te po wypełnieniu i podpisaniu można przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej biura powiatowego ARiMR.

Adresy poczty elektronicznej biur powiatowych ARiMR znajdują się na stronie ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html   

Powyższe Wnioski  mogą być także przekazane za pośrednictwem ePUAP, wówczas odpowiedź zostanie przekazana także tym samym środkiem komunikacji.

Wniosek o wydanie informacji w zakresie danych dotyczących zwierząt w siedzibach stad Producenta, zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych we wskazanym okresie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) informuje, że mając na uwadze obowiązek posiadania przez posiadaczy zwierząt od 1 stycznia 2019 r. planu nawożenia azotem, wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2018 r. (poz. 1339) w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu”, w celu ułatwienia wypełniania w/w obowiązku biura powiatowe Agencji wydają posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych (zgodnie z ustawą z dnia 2 stycznia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt), których dotyczą zapisy w/w Programu, Informację w zakresie danych dotyczących zwierząt w siedzibach stad Producenta, zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych we wskazanym okresie.

W celu uzyskania w/w Informacji należy złożyć w biurze powiatowym powiatowym ARiMR
Wniosek o wydanie informacji w zakresie danych dotyczących zwierząt w siedzibach stad Producenta, zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych we wskazanym okresie

Szczegółowe informacje dostępne są w biurach powiatowych Agencji.