Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

wpis w: Opinie | 0

Pozytywnie zaopiniowano zmianę ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzenie wykonawcze.

Dodanie dzikich gęsi, żurawi, krukowatych, kormoranów i łabędzi umożliwi rolnikom korzystanie z mechanizmu rekompensaty za ponoszone straty w uprawach rolnych oraz stawach hodowlanych spowodowane szkodliwą działalnością ptactwa prawnie chronionego. Ponadto należałoby rozważyć dokonanie zmian przepisów poprzez wskazanie, że w przypadku gatunków zagrażających racjonalnej gospodarce rolnej, w tym rybackiej, możliwa jest częściowa redukcja populacji tych gatunków.

Podlaska Izba Rolnicza wielokrotnie występowała w sprawie problemu ptaków nagminnie niszczących uprawy rolne. Żurawie, kawki i gawrony na terenie woj. podlaskiego gniazdują w ogromnej liczbie i są prawdziwym utrapieniem rolników. Stada liczące nawet po kilkaset ptaków wyrządzają ogromne szkody w uprawach. Natomiast za szkody wyrządzone przez żurawie i krukowate nie przysługuje żadne odszkodowanie. Zgłaszanie szkody komukolwiek niczym nie skutkuje, a rolnik nawet kilkukrotnie musi odsiewać uprawę. Ogromny nakład pracy i pieniędzy na ziarno, nawozy, paliwo nie skutkuje zbiorem dobrego plonu, ponieważ przez ptactwo rolnik plonu nie ma. Populacja rośnie z roku na rok, przy czym wyżej wymienione ptactwo nie podlega odstrzałowi, a na odszkodowanie rolnik nie ma co liczyć.