Projekt ustawy o Rzeczniku praw zwierząt

wpis w: Opinie | 0

Wnioskowano o odrzucenie w całości poselskiego projektu ustawy. Powołanie w dn. 26 czerwca 2020r. przez Ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego pełnomocnika ds. ochrony zwierząt jest wystarczające.

Do jego zadań należy m.in.: opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony oraz dobrostanu zwierząt, analiza i ocena funkcjonujących w tym obszarze przepisów. Ma za zadanie również rozpoznawać problemy w tym temacie i składać propozycje ich rozwiązań, a także proponować pozytywne zachowania wobec zwierząt. Dodatkowo ma współpracować z organizacjami społecznymi, organizacjami zrzeszającymi rolników i hodowców zwierząt oraz jednostki samorządu terytorialnymi. Ponadto powołanie rzecznika będzie skutkowało obciążeniem budżetu państwa poprzez dokonanie zmian i poszerzenie katalogu urzędników państwowych w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Roczny budżet Rzecznika Praw Zwierząt i obsługującego go Biura Rzecznika Praw Zwierząt szacuje się na 5 mln zł. Kontrolą nad dobrostanem zwierząt zajmuje się Inspekcja Weterynaryjna.