Projekt ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

wpis w: Opinie | 0

Zgłoszono następujące uwagi:

Wykreślenie ubezpieczenia od ryzyka uderzenia pioruna jest naszym zdaniem bezzasadne.

Należy włączyć do listy upraw objętych ubezpieczeniem trawy na gruntach ornych (zielonka na kiszonkę).

W projektowanej ustawie ryzyko uboju z konieczności  zarządzonego przez lekarza weterynarii na skutek wystąpienia np. huraganu czy też powodzi, nie zabezpiecza interesu rolników. Rolnicy od wielu lat oczekują możliwości dofinasowania ubezpieczenia zwierząt gospodarskich od ryzyka padnięcia oraz ubezpieczenia zwierząt poddanych ubojowi z konieczności z przyczyn losowych niezależnych od rolnika tj. złamanie kończyny, powikłania poporodowe itp.

Nie zgadzamy się na pozbawienie rolników pomocy finansowej ze środków publicznych w związku z wystąpieniem szkód spowodowanych przez zjawiska, o których mowa w ust.1. w przypadku, gdy rolnik nie spełni obowiązku ubezpieczeń 50% upraw rolnych. Należy pamiętać, że nie wszyscy rolnicy mogą zawrzeć umowę ubezpieczenia z dofinansowaniem gdyż każdego roku pula pieniędzy przeznaczona na dofinansowania do ubezpieczeń jest niewystarczająca.

W przypadku wystąpienia szkód w wyniku powodzi należy rozszerzyć zakres ubezpieczenia  o utracony plon, który z przyczyn niezależnych od rolnika nie może zostać zebrany (np. w przypadku powodzi, plon główny kukurydzy uprawianej na ziarno nie ucierpiał, jednak rolnik nie ma możliwości zebrania żadnym dostępnym sprzętem).

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia upraw  powinna  rozpoczynać się po upływie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Zastrzec też aby firmy ubezpieczeniowe nie mogły wycofać się z ubezpieczenia wybranej upraw lub z powodu pojawienia się zagrożenia dowolnym ryzykiem, np. wystąpienia suszy.