Projekt rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego PROW 2014-2020

wpis w: Opinie | 0

Podlaska Izba Rolnicza ws. w/w projektu zaproponowała zwiększenie kwoty dofinansowania do poziomu 200,000 zł, ponadto wnioskujemy o wydłużenie okresu posiadania przez rolnika gospodarstwa rolnego do 36 miesięcy przed złożeniem wniosku na operację typu „Premie dla młodych rolników”.