Niezwłoczne zgłoszenie wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym do KRUS

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgłoszenie zaistnienia wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym jest obligatoryjnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Po przyjęciu zgłoszenia wypadku właściwa jednostka organizacyjna Kasy niezwłocznie wszczyna postępowanie dowodowe w celu wyjaśnienia okoliczności i  przyczyn wypadku.     W przypadku uznania zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej ubezpieczonemu rolnikowi, domownikowi i pomocnikowi rolnika, który w wyniku tego wypadku doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, lub członkom rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek wypadku przy pracy rolniczej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Oznacza to, że przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków, następuje wypłata świadczenia.

            Oddział co roku prowadzi zintensyfikowane działania informacyjne kierowane do rolników, które przypominają im o obowiązku niezwłocznego zgłaszania wypadków do KRUS. Pomimo to, w ostatnich latach nastąpił znaczny spadek procentowego udziału wypadków zgłaszanych w terminie do 14 dnia, a także wzrost udziału procentowego wypadków zgłaszanych po upływie 60 dni od zdarzenia. Uwidacznia się w tym przypadku rzeczywiste postępowanie rolników, którzy często zgłaszają zdarzenia wypadkowe ze znacznym opóźnieniem. Zwłoka w zawiadomieniu Kasy o zdarzeniu może skutkować znacznym utrudnieniem przy  przeprowadzaniu postępowania dowodowego. Zgodnie bowiem z postanowieniami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, niedopełnienie obowiązku zgłoszenia wypadku bez zbędnej zwłoki będzie oceniane przy ustaleniu okoliczności               i przyczyn wypadku oraz prawa do jednorazowego odszkodowania. Niejednokrotnie późne zgłoszenie zdarzenia może skutkować wydłużeniem całego postępowania powypadkowego, jeśli natomiast nie można ustalić jego okoliczności i przebiegu, Kasa może odmówić prawa do jednorazowego odszkodowania.

            Wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym można zgłosić na wiele sposobów,   nawet bez konieczności bezpośredniej wizyty w siedzibie Placówki Terenowej, czy Oddziału Regionalnego: za pośrednictwem poczty, telefonu lub poczty elektronicznej. Osobista, tradycyjna forma zgłoszenia wypadku jest w dalszym ciągu aktualna. Do przyjęcia zgłoszenia upoważnione są  wszystkie oddziały regionalne i  placówki terenowe KRUS.

            Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku przypomina więc wszystkim ubezpieczonym rolnikom o bezzwłocznym zgłaszaniu zdarzeń wypadkowych przy pracy w gospodarstwie rolnym, nie należy czekać ze zgłoszeniem do zakończenia leczenia czy rehabilitacji, przyśpieszy to postępowanie powypadkowe w KRUS a tym samym wypłatę ewentualnego odszkodowania.

p.o. DYREKTORA

OR KRUS w Białymstoku

mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka