Komunikat o zasiłku dla rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  z  dniem 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875), która poprzez art. 46 pkt 45 wprowadziła nowe brzmienie art. 31zy3 ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz  wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

            Ustawa ta umożliwia Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznanie rolnikowi i domownikowi, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174), w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, prawa do zasiłku z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o  którym  mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177, z 2019 r., poz. 1564) za  okres objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 przypadający nie wcześniej niż przed dniem 18 kwietnia 2020 r.

            Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za  pracę oraz  wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1778) od dnia 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł.

            Wobec powyższego kwota zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 wynosi 1300 zł.

            Zasiłek z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z  COVID-19 następuje na wniosek, po rozpatrzeniu którego Kasa wyda stosowną decyzję.

            WNIOSEK o zasiłek z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 dostępny jest na stronie:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/Wirus/WNIOSEK_O_ZASILEK_kwarantanna_18_05_20.pdf

            INSTRUKCJA przekazywania do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego korespondencji za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP dostępna jest na stronie:

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/Wirus/INSTRUKCJA_ePUAP_27_04_2019_opiekunczy_27_04_2020.pdf

Zastępca Dyrektora

ds. Finansowych

mgr Grażyna Niesterowicz