Zabezpieczenie rolników przed skutkami Covid 19 odpowiedź MRiRW

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Zarząd KRIR 23 marca 2020 r. zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju ( pismo KRIR ) w sprawie postępowania w  sytuacji wystąpienia choroby COVID-19 u rolnika i jego rodziny, prowadzącej  produkcję zwierzęcą i koniecznością jej hospitalizacji oraz planowanych rozwiązań wsparcia finansowego dla gospodarstw rolnych, które z przyczyn od siebie niezależnych  poniosą straty związane  z ogłoszonym stanem epidemii w kraju.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź MRiRW w tej sprawie:

„W związku z pismem w sprawie zaleceń dla osób objętych kwarantanną MRiRW informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii zamieszczone są dwa materiały informacyjne tj. Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii dla osób objętych kwarantanną w związku z COFID-19 dotyczące postępowania ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi oraz Informacja dla rolników poddanych kwarantannie domowej w związku z pandemią koronawirusa, które w dniu 23 marca br. (tj. w dniu podpisania pisma przez Prezesa KRIR) zostały zaktualizowane poprzez dodanie poniższych informacji:

„W obecnej sytuacji epidemiologicznej zasady kwarantanny osób określają służby sanitarne. Nakazy wydawane przez Inspekcję Sanitarną mają pierwszeństwo nad informacjami udzielanymi przez inne służby. Główny Lekarz Weterynarii nie jest informowany o tym w jaki sposób przebiega kwarantanna w poszczególnych przypadkach, a więc wytyczne GLW mają charakter ogólny.

Sprawą oczywistą jest, że zwierzęta nie mogą zostać bez opieki. Jeżeli więc osoby będące na kwarantannie, zgodnie z nakazami Inspekcji Sanitarnej nie mogą opuszczać domu i zajmować się zwierzętami w obejściu, powinny zgłosić to do urzędu gminy.

Urząd gminy będzie musiał znaleźć rozwiązanie w zależności od okoliczności, tj. albo skierować do gospodarstwa osoby, które będą mogły opiekować się zwierzętami, albo znaleźć miejsce, w które będzie można przenieść zwierzęta.”

W zamieszczonej aktualizacji Główny Lekarz Weterynarii wyraźnie podkreślił nadrzędną rolę służb sanitarnych i Inspekcji Sanitarnej w przypadku określania zasad kwarantanny oraz wydawanych nakazów i zaleceń. Tak jest również w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej w gospodarstwie.

Ponadto, na wniosek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ustawie z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS~CoV-2 przewidziane zostały przepisy umożliwiające przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze rolno-spożywczym związaną z wytwarzaniem lub dostarczaniem żywności, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, na:

  • zmianę systemu lub rozkładu czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa;
  • polecenie pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa;
  • zobowiązanie pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, przepisu art. 1515 § 2 zdanie drugie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy nie stosuje się;
  • polecenie pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.”

(pismo do pobrania )

Źródło

KRIR