OR KRUS w Białymstoku informuje o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2020 r. poz. 321) zakłada wypłatę dodatkowego świadczenia pieniężnego emerytom i rencistom.
Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które w dniu 31 marca 2020 r. mają prawo do:


• świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego: emerytury rolniczej, renty rolniczej
z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin,
• okresowej emerytury rolniczej,
• rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.
Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje wszystkim uprawnionym emerytom
i rencistom w takiej samej wysokości (bez względu na wysokość pobieranego świadczenia emerytalno-rentowego) – równej najniższej emeryturze, która od dnia 1 marca 2020 roku wynosi 1.200 zł.
 Osobie, która ma prawo do kilku świadczeń emerytalno-rentowych (np. do emerytury z KRUS i do emerytury z ZUS), przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne
 Jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba (przysługuje w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty)
 Kasa wypłaci dodatkowe roczne świadczenie pieniężne osobom, którym wypłaca
w zbiegu emerytury i renty rolniczej wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS
 Osobom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a ZUS emeryturę pracowniczą, decyzje w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wyda i świadczenie to wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 Osobom, którym świadczenia są wypłacane przez KRUS oraz Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa (KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a ARiMR rentę strukturalną), decyzje w sprawie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wyda
i świadczenie to wypłaci Kasa
 Kasa wypłaci dodatkowe roczne świadczenie pieniężne uprawnionym emerytom
i rencistom z urzędu (czyli bez konieczności zgłoszenia przez nich odpowiedniego wniosku) wraz z emeryturą/rentą/rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym
w kwietniowym terminie płatności.
OR KRUS w Białymstoku informuje, że w kwietniu br. emeryci i renciści otrzymają
w jednej korespondencji dwie decyzje:
1) o podwyższeniu świadczenia emerytalno-rentowego od 1 marca br. (tzw. waloryzacyjną)
2) oraz przyznająca dodatkowe świadczenie w kwocie 1.200 zł brutto.

p.o. DYREKTORA OR KRUS w Białymstoku
mgr Anna Ignatowicz – Grądzka