Zestawienie podstawowych wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników na dzień 1 marca 2020 r.

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Świadczenia emerytalno – rentowe i dodatki Kwota

 emerytura podstawowa

972 zł 40 gr

 najniższa emerytura

1200 zł 00 gr

 dodatek pielęgnacyjny

229 zł 91 gr

 dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy
wojennego

344 zł 87 gr

 dodatek kombatancki

229 zł 91 gr

 dodatek z tytułu tajnego nauczania

229 zł 91 gr

 dodatek kompensacyjny

 34 zł 49 gr

 dodatek dla sieroty zupełnej

432 zł 12 gr

 świadczenie pieniężne dla żołnierzy
zastępczej służby wojskowej

229 zł 91 gr

 świadczenie pieniężne za pracę
przymusową, nie więcej niż

229 zł 91 gr

 dodatek pieniężny dla inwalidy
wojennego

880 zł 26 gr

  ryczałt energetyczny

171 zł 41 gr

  zasiłek pogrzebowy

4000 zł 00 gr

  rodzicielskie świadczenie
uzupełniające, nie więcej niż

 1200 zł 00 gr

  świadczenie uzupełniające dla osób
niezdolnych do samodzielnej   egzystencji,
nie więcej niż

 

 500 zł 00 gr
     
 Świadczenia z
ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego
 
      
1.   zasiłek chorobowy za 1
dzień
     
10 zł 00 gr
      
2.  zasiłek macierzyński
(miesięcznie)
1000 zł 00 gr
    
  3.  jednorazowe odszkodowanie za 1%  uszczerbku na zdrowiu
809 zł 00 gr
Wysokość miesięcznego przychodu powodująca
zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno – rentowego
 
70 %
130 %
3639 zł 10 gr
6758 zł 20 gr
   
Kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczeń emerytalno – rentowych w
przypadku osiągania przychodu powyżej 70% do 130%
 
części uzupełniającej emerytury
/renty rolniczej
620 zł 37 gr
renty rodzinnej, do której
uprawniona jest jedna osoba
527 zł 35 gr