INFORMACJA o waloryzacji emerytur i rent rolniczych

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2020 r. kwoty świadczeń emerytalno – rentowych przysługujących do 29 lutego 2020 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 252) – wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 103,56%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 18 lutego 2020 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr. (wzrost o 3,56%).

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2020 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 972 zł 40 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

W taki sposób od dnia 1 marca 2020 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 29 lutego 2020 r.

Jeżeli świadczenie ustalone w sposób określony powyżej jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2020 r. 1200,00 zł) – podwyższa się je z urzędu do 1200,00 zł

Od 1 marca 2020 r. również ulegnie zmianie wysokość renty socjalnej, która wyniesie 1200,00 zł, przy czym łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć 2400,00 zł.

Od 1 marca 2020 r. – do kwoty 1200,00 zł – wzrasta kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (art. 6 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r.).

Świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ulegają ponownemu obliczeniu z urzędu, w taki sposób, aby łączna kwota świadczeń finansowanych ze środków publicznych wraz kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno – rentowych wraz z świadczeniem uzupełniającym nie przekroczy kwoty 1.700,00 zł miesięcznie.