Dobrostan zwierząt- nowe wsparcie dla hodowców trzody chlewnej a także bydła mlecznego i opasowego

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Nabór wniosków o przyznanie płatności w ramach działania Dobrostan zwierząt  PROW 2014-2020 będzie odbywał się w terminie składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich czyli od 15 marca do 15 maja na formularzu wniosku o przyznanie płatności obszarowych. Złożenie wniosku o przyznanie płatności w ramach działania dobrostan zwierząt  będzie polegało na zaznaczeniu  odpowiedniego pola wskazującego jaki wariant chce realizować rolnik.

Działanie Dobrostan zwierząt zakłada że, zobowiązanie dla rolnika  jest roczne, ale będzie możliwość kontynuacji  w kolejnym roku.  

Rolnik realizujący działanie Dobrostan zwierząt będzie musiał posiadać Plan poprawy dobrostanu zwierząt sporządzony przy udziale uprawnionego doradcy rolniczego. Odpowiednie części  Planu będą musiały być przekazywane do ARiMR. W takim planie określona zostanie maksymalna liczba zwierząt danego gatunku i grupy technologicznej, jakie mogą przebywać jednocześnie w danym  gospodarstwie ze względu na posiadane budynki inwentarskie, tak aby zwierzęta tam przebywające miały zapewnione podwyższone standardy utrzymania. Zapewnienie zwierzętom powiększonej powierzchni bytowej w budynkach inwentarskich, będzie się opierało na nie przekraczaniu przez rolnika maksymalnej obsady zwierząt wskazanej w Planie poprawy dobrostanu zwierząt. Doradca rolniczy po dokonaniu pomiarów w gospodarstwie i wyliczeń określa taką obsadę. Rolnik będzie mógł ubiegać się o zwrot kosztów transakcyjnych poniesionych w związku z koniecznością sporządzenia Planu Poprawy Dobrostanu Zwierząt, wysokość takiego zwrotu jednak nie będzie mogła przekroczyć 15% wypłaconej płatności  za dobrostan zwierząt  i kwoty 1000 zł.

Działanie dobrostan zwierząt będzie obejmowało następujące pakiety i warianty;

Pakiet 1. Dobrostan świń

Wariant 1.1 Dobrostan loch, zwiększona powierzchnia  w budynkach, realizacja tego wariantu polega na tym że wszystkim lochom i loszkom po pokryciu utrzymywanym w gospodarstwie, 

zapewnia się zwiększoną powierzchnię bytową o co najmniej 20%w stosunku do minimalnej powierzchni  wymaganej obowiązującymi przepisami, tak więc powierzchnia bytowa dla lochy i loszki po pokryciu wynoszą;

-4,2 m2 kojec  dla lochy w okresie porodu i odchowu prosiąt ssących,

-2,7 m2 kojec dla lochy utrzymywanych pojedynczo, może być stosowany tylko w gospodarstwach utrzymujących  mniej niż 10 loch lub loszek od 4 tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidzianym terminem porodu.

-2,7m2 w kojcu, gdzie lochy utrzymywane są grupowo; w przypadku, gdy w kojcu utrzymywane są lochy prośne, co najmniej 1,3m2 powierzchni kojca stanowi stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża- otwory odpływowe.

 -2m2-dla loszek po pokryciu-w przypadku utrzymywania grupowego loszek po poryciu, przy czym co najmniej 0,95 m2 powierzchni kojca stanowi stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża- otwory odpływowe.

-3 m2 w kojcu, gdzie  utrzymuje się grupowo ok 5 loch; w przypadku, gdy w kojcu utrzymywane są lochy prośne, co najmniej 1,3m2  powierzchni kojca stanowi stałe podłoże i nie więcej  niż 15% tego podłoża-otwory odpływowe.

-2,4 m2 w kojcu, gdzie utrzymuje się grupowo lochy powyżej  39 sztuk; w przypadku gdy w kojcu utrzymuje się lochy prośne, co najmniej 1,3m2  powierzchni kojca stanowi stałe podłoże i nie więcej  niż 15% tego podłoża-otwory odpływowe.

-2,2 m2 w kojcu, gdzie utrzymuje się grupowo do 5 loszek po pokryciu, przy czym 0,95 m2 stanowi stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża-  otwory odpływowe.

-1,8m2 w kojcu, gdzie utrzymuje się grupowo loszki po pokryciu powyżej 39 sztuk po pokryciu; przy czym  0,95 m2 stanowi stałe podłoże i nie więcej niż 15% tego podłoża-  otwory odpływowe.

Stawka płatności  wariantu 1.1- Dobrostan loch wynosi 301/zł/lochę rocznie

Wariant 1.2 Dobrostan Tuczników-  zwiększona powierzchnia w budynkach

W tym wariancie powierzchnia bytowa kojca w budynkach inwentarskich w przeliczeniu na jedną sztukę w przypadku utrzymywania grupowego warchlaków i tuczników wynosi co najmniej;

-0,18 m2 -w przypadku świń o masie ciała do 10 kg

-0,24 m2 – w przypadku świń o masie ciała powyżej 10 do 20 kg.

-0,36 m2 -w przypadku świń o masie ciała powyżej 20 do 30 kg.

-0,48m2– w przypadku świń o masie ciała powyżej 30 do 50 kg.

-0,66m2– w przypadku świń o masie ciała powyżej 50 do 85 kg.

-0,78m2– w przypadku świń o masie ciała powyżej 85 do 110 kg.

 -1,2 m2– w przypadku świń o masie ciała powyżej 110 kg.     

Dobrostan tuczników stawka płatności 24 zł/tucznika

Wariant 1.3 Dobrostan loch -dostęp do wybiegu -stawka płatności 612zł/ lochę rocznie oraz

Wariant 1.4 Dobrostan tuczników- dostęp do wybiegu-stawka płatności wynosi 33zł/ tucznika

Jednak warianty 1.3 i 1.4 nie będą wdrożone w 2020 roku, ze względu na występowanie w Polsce ASF.

Pakiet 2. Dobrostan krów

Wariant 2.1  Dobrostan Krów mlecznych -wypas

Stawka płatności 185 zł/krowę mleczną rocznie, pełna stawka przysługuje do krowy mlecznej dla której zrealizowano wymóg 120 dni wypasu przez co najmniej 6 godzin dziennie, bez uwięzi na zadeklarowanych we wniosku trwałych użytkach zielonych lub gruntach ornych na których występują trawy lub inne zielne rośliny pastewne.

Jeżeli krowa była wypasana przez mniej niż 120 dni wówczas przysługuje płatność częściową, jest to płatność pomniejszona o 1% do krowy za każdy dzień braku jej wypasu.

Rejestr wypasu rolnik przekazuje do ARiMR po zakończeniu okresu wypasu do  31 października.

ARiMR na podstawie danych z IRZ będzie sprawdzał czy w okresie realizacji wymogów nie została przekroczona maksymalna liczba krów mlecznych (stan dzienny) określona w Planie  Poprawy Dobrostanu Zwierząt.

Wariant 2.2

Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo- zwiększona powierzchnia w budynkach.

Oznacza to, że w budynkach inwentarskich dla każdej krowy mlecznej należy zapewnić:

   -w systemie wolnostanowiskowym z legowiskami: wydzielone legowisko o wymiarach: długość co najmniej 2,1m, szerokość co najmniej 1,1m, powierzchnię odpasowo-ruchową o powierzchni co najmniej 4m2.

– w  systemie wolnostanowiskowym bez wydzielonych legowisk na ściółce co najmniej 5,4 m2.

Przewidywana stawka płatności ma wynosić 595zł /krowę mleczną rocznie i będzie przyznawana do średniej liczby krów mlecznych utrzymywanych w gospodarstwie rolnym w okresie od dnia złożenia wniosku w ramach tego działania do dnia 14 marca kolejnego roku. 

Wariant 2.3 Dobrostan krów mamek

Płatność będzie przyznawana do średniej liczby krów mamek, cieląt, jałówek i opasów do 300 kg utrzymywanych w gospodarstwie rolnym w okresie od dnia 16 października, roku złożenia wniosku o płatność dobrostanową do dnia 14 marca kolejnego roku. Stawka płatności -329zł/krowę mamkę rocznie.

W ramach tego wariantu bydło w typie użytkowym mięsnym od dnia 16 października do 14 marca kolejnego roku ma zapewniony  w okresie zimowym stały dostęp do środowiska zewnętrznego: pastwisk, wybiegów, okólników przy czym powierzchnia w przeliczeniu na 1 sztukę zwierzęcia jest o 20% większa, niż powierzchnia standardowa wymagana przy otwartym odchowie bydła. Oznacza to że minimalna wielkość zewnętrznej powierzchni bytowej udostępnianej w okresie

 zimowym wynosi:

 dla cieląt – co najmniej 6m2/szt

 dla jałówek – co najmniej 12m2 /szt

 dla opasów do 300 kg – co najmniej 12m2/szt

 dla krów -co najmniej 18m2/szt

           Przedstawione informacje dotyczące realizacji pakietów i wariantów zostały zaczerpnięte z projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 15.01.2020r. Projekt nie jest jeszcze ostatecznie zatwierdzony i mogą w nim zajść zmiany dotyczące realizacji poszczególnych Pakietów i wariantów.

Daniel Gajewski

PIR Suwałki