Spotkanie delegatów z udziałem europosła Krzysztofa Jurgiela dotyczące problemów w rolnictwie

wpis w: Aktualnosci1 | 0

10 stycznia 2020r. w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej odbyło się spotkanie delegatów Walnego Zgromadzenia. W spotkaniu wzięli udział Europoseł Krzysztof Jurgiel, poseł Kazimierz Gwiazdorski, Agnieszka Zawistowska- dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL, Alicja Anuszkiewicz- Z-ca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, Andrzej Bryczkowski- Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Białymstoku, Andrzej Grygoruk- Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, Michał Krzysiak- Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, Ryszard Modzelewski- Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego oraz Agnieszka Artemiuk- Dyrektor Biura PIR.

Na początku spotkania głos zabrała Pani Alicja Anuszkiewicz, która poinformowała o zmianach w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim i powołaniu 2 wicewojewodów: I wicewojewodą został Tomasz Madras, natomiast II wicewojewodą Marcin Sekściński.  Bohdan Paszkowski- Wojewoda Podlaski będzie nadzorował pracę 6 wydziałów, w tym Wydział Rolnictwa i Środowiska. Spotkanie było okazją do dyskusji na wiele tematów, w tym suszy.  Zasady szacowania szkód w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych będą utrzymane z roku ubiegłego. Jak zapewniła Pani Anuszkiewicz, w dalszym ciągu trwają prace nad wprowadzeniem szacowania szkód za pomocą dronów. Środki przeznaczone na ubezpieczenie upraw są niższe w stosunku do roku ubiegłego. Pani Anuszkiewicz zachęciła do korzystania z programu „mała retencja”, gdyż występuje zagrożenie wystąpieniem suszy w tym roku. Ponadto poziom wód jest mocno poniżej normy. Jej zdaniem kolejne lata będą trudne dla rolnictwa, a dalsze ocieplenie klimatu będzie powodować większy deficyt wody.

Następnie głos zabrał Andrzej Bryczkowski, który zwrócił uwagę na powtarzającą się chorobę ptasiej grypy. Z przedstawionych przez Pana Bryczkowskiego danych wynika, że w województwie podlaskim zarejestrowanych jest ponad 500 ferm drobiu, w których hodowanych jest ok. 60 mln ptaków. Największe zagęszczenie ferm drobiu występuje w powiatach: sokólskim, białostockim i monieckim. W związku z wystąpieniem przypadków ptasiej grypy Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zaapelował o szczególne środki bezpieczeństwa, wdrożenie i przestrzeganie zasad bioasekuracji, jak również rozpowszechnienie informacji wśród hodowców drobiu.  Ograniczenie kontaktu drobiu z dzikimi ptakami i wykluczenie dostępu drobiu do zbiorników wodnych. Zgodnie z zaleceniami należy też m.in. zabezpieczyć paszę dla zwierząt, dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu i prowadzić dokumentację. W dyskusji poruszono kwestę reportażu „Czarno na białym”, który przedstawił nie przestrzeganie przez myśliwych zasad bioasekuracji. Dyskusja nad reportażem budziła wiele emocji wśród delegatów, gdyż jak wiadomo, to Afrykański Pomór Świń doprowadził do likwidacji produkcji trzody chlewnej w większości gospodarstw w województwie podlaskim.

Spotkanie było też okazją do rozmowy z Dyrektorami Parków Narodowych, gdyż wiele tematów jest bezpośrednio związanych z rolnictwem. Dyskutowano nad dzierżawą gruntów w Parkach Narodowych. Rolnicy zamieszkujący gminy leżące na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego oczekują zmiany zapisów ustawy,  jak również zmniejszenia powierzchni kompleksów do kilkuhektarowych, co ułatwi rolnikom dostęp do dzierżawy gruntów. Kolejnym ważnym punktem był odstrzał sanitarny, który ich zdaniem powinien zostać zwiększony z uwagi na ciągłe zagrożenie wystąpienia przypadków wirusa ASF. Zdaniem rolników sposób liczenia i ilość zwierzyny wykazana w inwentaryzacji jest nieadekwatna do rzeczywistości, a sposób ich liczenia jest niemiarodajny. Rolnikom zależy też na czynnym udziale w pracach Rad Naukowych Parków Narodowych. Dyrektorzy Narwiańskiego i Białowieskiego PN zapewnili, że zwrócili się listownie o zgłaszanie kandydatur na  członków Rad Naukowych PN.

Europoseł Krzysztof Jurgiel w formie prezentacji multimedialnej przedstawił nadchodzące zmiany Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 oraz sposób w jaki wpłynął one na funkcjonowanie polskiego rolnictwa. Europoseł zwrócił uwagę na silniejsze ukierunkowanie Wspólnej Polityki Rolnej na problemy związane z klimatem i środowiskiem, które ma na celu łagodzenie zmian klimatycznych oraz większe wykorzystanie energii zrównoważonej w produkcji rolnej.  W nowej perspektywie finansowej zwiększy się rola ekoprogramów. Jak zauważył Europoseł w nowej perspektywie finansowej, czeka nas istotne zmniejszenie dopłat przeznaczonych na wsparcie dla produkcji rolnej.

Po przedstawieniu prezentacji przez Pana Jurgiela, przyszedł czas na zadawanie pytań. Zebranych najbardziej interesował nowy podział dotacji. Zdaniem delegatów więcej środków powinno trafić do bardziej aktywnych rolników, którzy zwiększają produkcję rolną i hodowlaną. Nie zabrakło też pytań o zwiększenie limitów de minimis dla rolników, których gospodarstwa objęła m.in.: susza czy ASF.

W dyskusję dotyczącą utylizacji folii rolniczej, dzierżawy łąk biebrzańskich, wsparcie unijne dla młodych rolników włączył się poseł Kazimierz Gwiazdowski. Odpowiadał on na pytania delegatów związane z pracą w gospodarstwach rolnych. Delegaci postulowali o przywrócenie rent strukturalnych, czy też obniżenie wieku emerytalnego dla rolników.

Poseł poinformował o trwających pracach nad zmianą ustawy obniżającej wiek emerytalny dla rolników, mającej na celu przyspieszenie zmiany pokoleniowej w gospodarstwach rolnych. Z inicjatywą ustawodawczą ma wystąpić Prezydent Andrzej Duda.