Na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zostało zmienione rozporządzenie ws zwalczania ASF na terenie powiatów białostockiego i bielskiego.

wpis w: Aktualnosci1 | 0

ROZPORZĄDZENIE NR 11/2019
WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r.


zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów:
białostockiego i bielskiego
Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3 lit. a i lit. b, pkt 4, 7, 8d, 8f i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967) zarządza
się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu nr 10/2019 Wojewody Podlaskiego z 14 października 2019 r. w sprawie zwalczania
afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów: białostockiego i bielskiego (Dz. U. Woj. Podl. poz. 4881)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 uchyla się pkt 2;
§ 1. Określa się obszar wokół wyznaczonego ogniska choroby zakaźnej zwierząt afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie położonym w miejscowości Zawyki, gmina Suraż, powiat białostocki jako:
2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu 7 km poza obszar, o którym
mowa w pkt 1, obejmujący miejscowości:
a) na terenie powiatu białostockiego:
– w gminie Poświętne: Pietkowo, Gabrysin, Turek,
– w gminie Łapy: Daniłowo Duże, Daniłowo Małe,
– w gminie Suraż: Końcowizna, Suraż, Kowale, Rynki, Zimnochy Susły, Zimnochy Świechy, Ostasze,
Lesznia, Doktorce,
– w gminie Turośń Kościelna: Borowskie Żaki, Borowskie Olki, Borowskie Wypychy, Borowskie
Skórki, Borowskie Michały, Borowski Gziki, Dołki, Chodory, Czaczki Wielkie,
– w gminie Juchnowiec Kościelny: Hołówki Małe, Hołówki Duże, Simuny, Rostołty, Baranki,
Bogdanki, Dorożki, Kożany, Czerewki, Zaleskie,
b) na terenie powiatu bielskiego:
– w gminie Bielsk Podlaski: Plutycze, Jacewicze, Husaki,
– w gminie Wyszki: Łyse, Strabla, Mulawicze, Olszanica, Warpechy Nowe, Łapcie, Mieszuki, Pulsze,
Warpechy Stare, Łuczaje, Kowale, Łubice, Wyszki, Filipy, Falki, Zdrojki, Koćmiery, Wypychy,
Ignatki, Osówka, Godzieby.

2) uchyla się § 4 i 5;
§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego terytorialnie
powiatowego lekarza weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie oraz
z wyłączeniem transportu świń przewożonych do rzeźni znajdujących się na tym obszarze w celu
natychmiastowego uboju, a także z wyłączeniem drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku
lub postojów na obszarze zagrożonym;
3) polowań zbiorowych i odłowów zwierząt łownych.
Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 4881
§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:
1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynfekcję środków transportu oraz sprzętu
używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) środków żywienia zwierząt,
d) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności
odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy
świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na wskazanych przez właściwego terytorialnie powiatowego
lekarza weterynarii drogach publicznych lub prywatnych trwałych tablic z napisem:
„AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”
Tablice powinny mieć takie wymiary, aby były widoczne z odległości co najmniej 100 m, a napisy czytelne
3) § 6-8 otrzymują brzmienie:
„§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 i 3 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby
przebywające czasowo na obszarze o którym mowa w § 1.
§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się: Staroście Białostockiemu, Staroście Bielskiemu,
Regionalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, Podlaskiemu Zarządowi
Dróg Wojewódzkich, Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku, Powiatowemu Zarządowi Dróg
w Bielsku Podlaskim, Powiatowemu Komendantowi Policji w Białymstoku, Powiatowemu
Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Powiatowemu Komendantowi Policji
w Bielsku Podlaskim, Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim,
Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Burmistrzowi Suraża, Wójtowi
gminy Wyszki.
§ 8. Burmistrz Suraża i Wójt gminy Wyszki oznaczą obszar zapowietrzony afrykańskim pomorem
świń w sposób określony w § 3 pkt 4.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie gmin: Suraż, Łapy, Bielsk Podlaski, Wyszki, Poświętne, Turośń Kościelna, Juchnowiec
Kościelny oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski