VI kadencja KRIR – nowe władze

wpis w: Aktualnosci1 | 0

27 września 2019 r. w Parzniewie odbyło się I Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, podczas którego wybrano nowe organy KRIR. Na stanowisku Prezesa oraz Wiceprezesa – bez zmian: Prezesem KRIR został Wiktor Szmulewicz – Prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej, natomiast Wiceprezesem Mirosław Borowski – Delegat Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Członkiem Zarządu KRIR po raz pierwszy została kobieta – Jolanta Nawrocka, delegat Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Skład Zarządu uzupełnili: Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej – Ryszard Czaicki oraz Robert Nowak – delegat Śląskiej Izby Rolniczej (wybrany ponownie). Podczas posiedzenia wybrano również Członków Komisji Rewizyjnej KRIR oraz powołano Komisję Budżetową KRIR.  

W skład VI kadencji KRIR weszło 15 nowych członków: ze Świętokrzyskiej Izby Rolniczej: Prezes – Stanisław Stanik oraz Delegat – Janusz Bąk, z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej: Delegat Tomasz Zakrzewski, z Podlaskiej Izby Rolniczej: Delegat – Piotr Stocki, z Mazowieckiej Izby Rolniczej: Delegat – Hanna Chodkowska, z Wielkopolskiej Izby Rolniczej: Delegat – Jolanta Nawrocka, z Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego – Delegat Jerzy Wróbel, z Izby Rolniczej w Opolu: Prezes – Marek Froelich, z Pomorskiej Izby Rolniczej: Prezes – Wiesław Burzyński oraz Delegat – Rafał Mładanowicz, z Lubelskiej Izby Rolniczej: Prezes – Gustaw Jędrejek oraz Delegat – Grzegorz Pszczoła, z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej: Prezes – Andrzej Karbowy oraz Delegat – Stanisław Baliński, a także z Podkarpackiej Izby Rolniczej: Delegat – Jerzy Jakubiec.

Po wyborczej części posiedzenia, przyjęto wnioski zgłoszone przez członków KRIR: m.in. w sprawie opiniowania przez Izby Rolnicze procedur w KOWR dotyczących utworzenia i połączenia gospodarstw rolnych, czy wypłat rekompensat rolnikom na obszarach ASF za zutylizowane świnie. Z doświadczeń na obszarach ASF wynika, że w gospodarstwach, gdzie doszło do przymusowego uboju i utylizacji świń, stosowana jest praktyka, że każde uchybienie rolnika jest powodem zawieszania wypłaty całej kwoty należnego odszkodowania. Zdaniem Członków KRIR w takich sytuacjach, np. przy niewielkich uchybieniach, rolnik mógł otrzymać niezwłocznie co najmniej 70%, a resztę po usunięciu tych uchybień.

W zakresie działania PROW 2014-2020 „Modernizacja gospodarstw” zwrócono uwagę, że od momentu uruchomienia tego działania w 2016 roku nasilają się coraz bardziej negatywne opinie rolników i doradców rolnych co do zasad procedowania wniosków, w sytuacji, gdy w tym samym czasie MRiRW wielokrotnie zapewniało, że z każdym naborem są wprowadzane „uproszczenia”. Zdaniem KRIR należy wystąpić o rzeczywiste a nie pozorne, uproszczenia procedur dla ww. działania, w szczególności należy usunąć następujące utrudnienia i absurdy:

  • zmuszanie beneficjentów do zawierania fikcyjnych umów na dostawę materiałów, które nie są produkowane w gospodarstwie, a są wykorzystywane w procesie produkcyjnym, np. umowa 5 letnia na dostawę słomy w gospodarstwie ogrodniczym, które chce zakupić maszynę do rozścielania słomy; wymuszanie umów 5 letnich na zakup obornika i innych nawozów organicznych w sytuacji, gdy gospodarstwo sadownicze zamierza kupić rozrzutnik obornika – dzieje się to w sytuacji swobody i dostępności rynkowej takich produktów (towarów).
  • zmuszanie do uzasadniania zakupów tzw. produktów (towarów) oczywistych, np. zakup skrzyniopalet w gospodarstwie sadowniczym i żądanie wyjaśnień, do czego do tej pory zbierano jabłka;
  • zmuszanie beneficjentów do wpisywania do wniosków (BP) kosztów niekwalifikowanych, które mogą być zrealizowane w późniejszym okresie z własnych środków, np. zakup podpór do drzewek, spinek itp. a wpisywanie tych kosztów naraża niepotrzebnie rolnika na późniejsze kontrole ARIMR,
  • wymaganie planu rozmieszczenia budynków w gospodarstwie przy zakupach maszyn nie związanych z budynkami (w instrukcji do WOP nie jest wymagane),
  • wymaganie uzasadnienia w jaki sposób dany sprzęt uzyskuje punkty za ochronę środowiska i klimatu, w sytuacji gdy ustaliło to już MRiRW,
  • mylenie podatku dochodowego z podatkiem VAT.

Źródło:

www.krir.pl