Dziedziczenie a Premia dla Młodych Rolników

wpis w: Aktualnosci1 | 0

W związku z przekazanym przez KRIR wnioskiem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej >>> w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzec: młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w odniesieniu do osób niepełnoletnich w przypadku dziedziczenia, MRiRW w piśmie z dnia 6 sierpnia 2019 r. informuje co następuje:

„Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomoc finansowa jest przyznawana osobie fizycznej, która przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku, rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym.

Dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie został zdefiniowany w § 4 ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia, zgodnie z którym, co do zasady, za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie uznaje się dzień, w którym osoba fizyczna po raz pierwszy stała się właścicielem lub weszła w posiadanie gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha.

W § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia uwzględniono jednak wyjątki dotyczące osób niepełnoletnich oraz osób, które stały się właścicielem lub posiadaczem gospodarstwa w wyniku dziedziczenia; określono dla nich późniejszą datę rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie. Jeżeli dziedziczy osoba niepełnoletnia, za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie uznaje się dzień uzyskania przez tę osobę pełnoletności lub dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia (w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza).

Ponadto, zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia, możliwe jest określenie jeszcze późniejszej daty rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie. Jeżeli po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie, zdefiniowanym zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami (§ 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia), osoba fizyczna wystąpiła o płatności bezpośrednie, pomoc finansową związaną z działalnością rolniczą lub kredyt preferencyjny, zarejestrowała zwierzęta gospodarskie lub dział specjalny produkcji rolnej lub dokonała innej czynności świadczącej o prowadzeniu działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący, za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie uznaje się dzień dokonania najwcześniejszej z tych czynności, jeżeli osoba fizyczna uprawdopodobni, że nie rozpoczęła prowadzenia działalności rolniczej przed tym dniem.

W świetle powyższych przepisów, w przypadku dziedziczących osób niepełnoletnich, za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie można przyjąć datę późniejszą niż dzień uzyskania pełnoletności.”

Źródło:

www.krir.pl