Rozpoczął się nabór wniosków na inwestycje w nowe źródła ciepła i energii elektrycznej

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”. Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych. Wnioski można składać w terminie od 08.07.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Przewidziano dwie formy dofinansowania:

 • dotacje dla rolników indywidualnych – jedna dotacja wyniesie maksymalnie 800 tys. zł. – można uzyskać do 40% kosztów kwalifikowanych – łącznie przewidziano 80 mln zł.
 • pożyczki – od 100 tys. zł do 2 mln zł – można uzyskać do 100% kosztów kwalifikowanych. Łącznie do rozdysponowania przewidziano 120 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wyniesie: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie dłuższym niż 15 lat.

Nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że wnioski rozpatrywane będą na bieżąco, do wyczerpania środków.

Beneficjentami programu są wyłącznie rolnicy indywidualni. Przy czym za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Rodzaje przedsięwzięć:

1) Przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

 • energię ze źródeł odnawialnych,
 • ciepło odpadowe,
 • ciepło pochodzące z kogeneracji.

2) Przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji produkcyjnych lub urządzeń, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym m.in.:

 • Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanych surowców;
 • Technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody
  w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody;
 • Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę;
 • Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji
  z wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów;
 • Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny).

3) Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:

 • technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
 • technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
 • modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.
 • oraz wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku możliwości zastosowania podpisu o którym mowa w §2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem.

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

Więcej informacji i generator wniosków dostępne są na stronie NFOŚiGW >>>