Dyskusja nt. zmiany metodyki wyliczania przez GUS dochodu z 1 hektara przeliczeniowego

wpis w: Aktualnosci2 | 0

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek z XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 8 października 2018 roku, wystąpił do Premiera Mateusza Morawieckiego o zweryfikowanie metodyki wyliczania przez GUS dochodu z 1 hektara przeliczeniowego. Szczegółowej odpowiedzi udzielił GUS pismem z dnia 30 listopada 2018 r. przedstawiając szczegółowo tę metodykę, wyniki dochodowości obliczone według niej na przestrzeni ostatnich 11 lat. Jednocześnie poinformował, że w GUS zostaną podjęte działania zmierzające do rozpoczęcia dyskusji na temat możliwości alternatywnego sposobu wyliczania tego dochodu. >>>

W ślad za powyższą zapowiedzią 11 czerwca 2019 r. w siedzibie GUS w Warszawie odbyło się spotkanie, z udziałem osób odpowiedzialnych za wyliczanie powyższego wskaźnika, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwa oraz IERiGŻ.

Przedstawiciele GUS zaprezentowali szczegółowo metodykę określania wskaźnika dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, stwierdzająć, że w sensie merytorycznym wskaźnik odpowiada dochodowi brutto do dyspozycji rolnika i zawiera również amortyzację, są to dochody, które rolnik może przeznaczyć na konsumpcję i rozwój gospodarstwa. Jest to wielkość uśredniona dla całego kraju i wszystkich typów produkcji. Dlatego tak bardzo odbiega od rzeczywistych dochodów realnych gospodarstw rolnych.

Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz podkreślił, że wskaźnik nie funkcjonuje, nie jest wykorzystywany przy udzielaniu kredytów dla rolników, ponieważ wskaźnik wykazuje zaniżony dochód w gospodarstwach inwestujących, natomiast do celów socjalnych wskaźnik jest zawyżony. Wskaźnik jest mylący ponieważ jest to średnia wartość brutto. Dawniej wskaźnik miał zastosowanie ponieważ gospodarstwa były wielokierunkowe i nie było tak ścisłej specjalizacji i zróżnicowania, jak obecnie. Zwrócił uwagę, że właściwsze byłoby stosowanie nazwy „dochód brutto do dyspozycji rolnika”, jednak ustawa o podatku rolnym nie pozwala na zmianę stosowanej nazwy wskaźnika.

Podczas spotkania dyskutowano o odstąpieniu od stosowania tego wskaźnika, zastąpieniu go średnią wieloletnią i innych wariantach określania dochodu gospodarstw rolnych. Ustalono, że GUS przygotuje wykaz aktów prawnych, w których występuje dochód z 1 ha przeliczeniowego i resorty odpowiedzialne za te przepisy rozważą, czy można je zmienić jeżeli są nieaktualne (np. 500+). Resorty zapowiedziały, że zainicjują zmiany przepisów w ramach swoich kompetencji.