KRUS informuje …

wpis w: Aktualnosci1 | 0

W związku z wieloma pytaniami rolników, które otrzymuje samorząd rolniczy w ostatnim czasie w zakresie wdrożenia wszystkich form pomocy dla rolników wskazanych w ustawie o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz.U. z 2019 r. poz. 33), Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o informację dotyczącą terminu ich wprowadzenia.

Ww. przepisy weszły w życie 8 lutego br., jednak w dalszym ciągu nie jest udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne pomoc publiczna w formie dopłat do oprocentowania kredytu udzielonego przez bank na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej oraz pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej, a także nie jest udzielana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne pomoc publiczna w formie gwarancji zabezpieczającej spłatę kredytu restrukturyzacyjnego, z uwagi na brak notyfikacji tych form pomocy przez Komisję Europejską.

Z informacji przekazywanych przez resort rolnictwa wynika, że ww. przepisy przedstawiono do notyfikacji KE w czerwcu 2018 roku. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z dnia 13 lipca 2015 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. U L 248 z 24.09.2015, str. 9) dotyczącymi procedury notyfikacji programu pomocowego, decyzje w sprawie zgłoszonego programu pomocowego podejmowane są przez Komisję w terminie dwóch miesięcy. Bieg tego terminu rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia. Zgłoszenie uznaje się za kompletne, jeżeli w terminie dwóch miesięcy od jego otrzymania lub od otrzymania wszelkich dodatkowych informacji, o jakie się zwrócono, Komisja nie zażąda żadnych dalszych informacji.

W związku z powyższym, zwrócono się o informację na jakim etapie są prace Komisji Europejskiej w zakresie notyfikacji ww. przepisów i kiedy rolnicy mogą spodziewać się ich wprowadzenia – czy zgłoszenie tego programu pomocowego, przekazanego przez Rząd RP, jest już kompletnie, czy KE zgłasza jeszcze wątpliwości do wyjaśnienia?

Z uwagi na oczekiwanie wielu rolników na wejście w życie ww. przepisów, zwrócono się o pilną odpowiedź na pytania samorządu rolniczego.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje,
że zgodnie z uchwałą nr 2 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 6 marca 2019 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2019 r. wynosi 42,00 zł.

Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł.

Jednocześnie informuje, że od marca br. nastąpiła zmiana wysokości emerytury podstawowej (938,97) mająca wpływ na wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

W związku z powyższym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2019 r. wynosi 94,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych w I kwartale 2019 r. stanowić będzie:

  • 12 % emerytury podstawowej, tj. 113,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24% emerytury podstawowej, tj. 225,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36% emerytury podstawowej, tj. 338,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48% emerytury podstawowej, tj. 451,00 zł – w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

  1. rolników, małżonków i domowników za II kwartał 2019 r. upływa z dniem 30 kwietnia 2019 r.
  2. pomocników rolników za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.             

Ponadto KRUS informuje, że od 1 kwietnia 2019 r. wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

– domowników w gospodarstwach rolnych stanowiących samoistne działy specjalne produkcji rolnej,

– pomocników rolnika,

stanowić będzie 152 zł miesięcznie (tj. 9% od kwoty podstawy wymiaru stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, które w IV kwartale 2018 r. wynosiło 5071,41 zł)