Sprawozdanie z działalności Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej styczeń 2019

Działania Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej koncertowały się głównie na realizacji bieżących zadań statutowych samorządu rolniczego województwa podlaskiego. Zarząd PIR działa w oparciu o Ustawę o izbach rolniczych, Statut Podlaskiej Izby Rolniczej, kierunki działania określone przez Walne Zgromadzenie PIR oraz wnioski zgłaszane przez Rady Powiatowe Podlaskiej Izby Rolniczej. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się 3 spotkania. Posiedzenia Zarządu zwoływał Prezes- Grzegorz Leszczyński. W posiedzeniach w dniach 2 i 21 stycznia uczestniczyli wszyscy Członkowie Zarządu oraz Agnieszka Artemiuk- p.o. Dyrektora PIR. W dniu 11 stycznia w posiedzeniu nie wziął udziału Antoni Sowiński.

W omawianym okresie Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej opiniował następujące akty prawne:

 • Projekt ustawy zmieniający ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw informuje, iż:

Proponowane zmiany wynikają z faktu, iż wdrożona w 2018r. praktyka składania przez rolników oświadczeń o braku zmian przyjęła się wśród rolników oraz przyspieszyła obsługę prostszych wniosków przez pracowników ARiMR. Zachodzi więc uzasadniona potrzeba wprowadzenia tego rozwiązania również w roku 2019. Proponowane zmiany zawierają także przepisy wynikające z wprowadzenia nowej klasyfikacji obszarów tzw. ONW, jednakże należy mieć na uwadze, że rolnicy, którzy nie mieli ONW, a w związku z wprowadzeniem zmian teraz ich obszar będzie się kwalifikował do płatności ONW- nie będą mogli składać oświadczeń o braku zmian. Problemem dla rolników może być weryfikacja czy jego działka leży na obszarze objętym ONW. Pozostałe proponowane rozwiązania dotyczące wysyłki wersji papierowej wniosku o dopłaty bezpośrednie wraz z załącznikami graficznymi również nie budzi naszych zastrzeżeń.

 • Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Większość proponowanych zmian wynika z doświadczeń we wdrażaniu tego instrumentu wsparcia i konieczności doprecyzowania przepisu, który powodował wątpliwości i pytania ze strony osób zainteresowanych ubieganiem się o pomoc.

Rezygnacja z badania warunku dotyczącego udokumentowania przychodu ze sprzedaży produktów rolnych, w przypadku rolnika, będącego osobą fizyczną, który prowadzi działalność rolniczą w okresie krótszym niż 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy  jest zmianą na korzyść podmiotu ubiegającego się o wsparcie.

Rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych w obszarach a-c, o koszty związane z realizowaną operacją w ramach danego obszaru wsparcia m.in. koszty zakupu nowych maszyn jest korzystną zmianą dla rolnika.

Obniżenie z 4 do 3 minimalnej liczby punktów, jaką wnioskodawca musi uzyskać, aby otrzymać pomoc w obszarach a-c może przyczynić się do wzrostu zainteresowania tym programem pomocowym.

W omawianym okresie Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej występował w sprawach dotyczących aktualnych problemów w sektorze rolnym, także tych zgłaszanych przez Rady Powiatowe Podlaskiej Izby Rolniczej:

 • Wystąpienie do Wicewojewody Podlaskiego z zapytaniem odnośnie ZM Netter;
 • Wniosek do MRiRW o zabezpieczenie środków na wsparcie dla wszystkich wnioskodawców „Modernizacji gospodarstw rolnych’
 • Wniosek do Ministra Środowiska o zniesienie moratorium na łosia;
 • Wystąpienie do Wojewody Podlaskiego z poparciem dla Rządu RP na odstrzał dzików;
 • Wniosek do KRIR ws. działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom”;
 • Wystąpienie do KRIR ws. wzrostu cen nawozów mineralnych;
 • Pismo ws. obwodnicy z prośbą o spotkanie z Ministrem Inwestycji i Rozwoju;
 • Wystąpienie do Polskiej Spółki Gazownictwa o doprowadzenie przyłączy gazowych do terenów wiejskich;
 • Wniosek do PODR dot. likwidacji Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w powiecie sokólskim;
 • Pismo do MRiRW ws. projektu w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi”
 • Wydanie pozytywnej opinii ws. budowy kurników w gm. Krynki;
 • Odpowiedź na pismo dla Nadleśnictwa Bielsk ws. monitoringu żubra;
 • Wniosek o naniesienie zmian dotyczących wydawania Agroziby;

Wydarzenia z udziałem przedstawicieli Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej:

 4 stycznia 2019r.- spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim ws. podziału na obwody łowieckie- uczestniczył Marek Siniło;

8 stycznia 2019r.- spotkanie w MRiRW ws. ONW. Udział wzięli: Jolanta Wielgat- Członek Zarządu, Zdzisław Łuba- Przewodniczący Rady Powiatowej PIR w Łomży oraz pracownik- Monika Chrzanowska;

16 stycznia 2019r.- spotkanie pt. „Produkt lokalny w polityce regionalnej samorządu woj. podlaskiego”, uczestniczył Marek Siniło- Wiceprezes;

21 stycznia 2019r.- Podlaska Izba Rolnicza zorganizowała spotkanie ws. kontroli ARiMR. W spotkaniu wziął udział Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej oraz zaproszeni goście;

23 stycznia 2019r.- spotkanie w MRiRW na temat wsparcia rynków rolnych w ramach WPR po 2020r., uczestniczył Marek Siniło- Wiceprezes;

28 stycznia 2019r.- wspólne posiedzenie zespołów ds. ASF i rynków rolnych w MRiRW. Udział wzięli: Grzegorz Leszczyński- Prezes, Romuald Gosk- przedstawiciel PIR do KRIR oraz Bożena Jelska- Jaroś;

29 stycznia 2019r.- posiedzenia Rady Powiatowej PIR w Wysokiem Mazowieckiem, uczestniczyła Jolanta Wielgat- Członek Zarządu;

29 stycznia 2019r.- wspólne posiedzenie zespołów ds. obrotu ziemią rolną i infrastruktury na obszarach wiejskich. Udział wzięła Jolanta Wielgat- Członek Zarządu;

31 stycznia 2019r.- konsultacje nt. polskiego rolnictwa i gałęzi gospodarki z nią związanych w Urzędzie Marszałkowskim. Uczestniczył Marek Siniło- Wiceprezes.

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym:

 • Podlaska Izba Rolnicza wydała 1 opinię dot. zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne oraz 1 opinię ws. sprzedaży ziemi;
 • Zostało wydanych 5 opinii dla Komornika ws. egzekucji komorniczej dot. przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji;

Sporządziła:

Justyna Kaliszewicz