Sprawozdanie z działalności Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej listopad 2018

Działania Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej koncertowały się głównie na realizacji bieżących zadań statutowych samorządu rolniczego województwa podlaskiego. Zarząd PIR działa w oparciu o Ustawę o izbach rolniczych, Statut Podlaskiej Izby Rolniczej, kierunki działania określone przez Walne Zgromadzenie PIR oraz wnioski zgłaszane przez Rady Powiatowe Podlaskiej Izby Rolniczej. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyło się  1 spotkanie. Posiedzenia Zarządu zwoływał Prezes- Grzegorz Leszczyński. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy Członkowie Zarządu, Romuald Gosk- delegat PIR do KRIR oraz Agnieszka Artemiuk- p.o. Dyrektora PIR.

W omawianym okresie Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej opiniował następujące akty prawne:

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

W projekcie ustawy po raz kolejny  sankcjonuje się  rolnika, przenosząc praktycznie na niego całą odpowiedzialność za nieodprowadzony podatek VAT i akcyzę. Praktyka dowodzi że odbiorca, czyli w tym przypadku rolnik nie ma możliwości sprawdzenia, czy należny podatek został odprowadzony. W przypadku, gdy rolnik wszedł w posiadanie paliwa od którego nie został zapłacony podatek VAT i akcyza, zrobił to w nieświadomości. W takich przypadkach cała odpowiedzialność spadać powinna na podmiot handlowy ( dystrybutora). Nadmieniam, iż aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa , do wniosku należy dołączyć fakturę zakupu, co w istocie wyklucza nielegalność pochodzenia paliwa. Faktura zawiera także informację jaki rodzaj paliwa był przedmiotem transakcji, co w istocie wyklucza zakup oleju opałowego do napędzania nim ciągników i innych maszyn rolniczych.    

Reasumując, odpowiedzialność za nieodprowadzone podatki powinny ponosić podmioty dystrybucyjne, a nie rolnik. Należy zwiększyć kontrole nad powstawaniem i działalnością  firm zajmujących się obrotem paliwami. Rolnik płacąc za paliwo, zawsze płaci cenę brutto- zawierającą wszystkie podatki.

 • Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie Rolno-Środowiskowo-Klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zawnioskowano o  odstąpienie lub  zastosowanie obniżonych o 50%  wysokości współczynników dotkliwości uchybienia oraz  trwałości uchybienia, stosowanych do zmniejszenia płatności Rolno-Środowiskowo-Klimatycznych w warunkach wystąpienia klęsk żywiołowych typu susza lub długotrwałe opady deszczu. Klęski żywiołowe  uniemożliwiają  dotrzymanie terminów  wykonywania prac agrotechnicznych oraz wywiązania się z pozostałych zobowiązań  ciążących na rolniku.

 • Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

W projekcie ustawy należy wprowadzić zapisy, które doprecyzują i uregulują kwestie dotyczące dożywotniego użytkowania działek. Mamy doniesienia, iż w przypadku śmierci użytkownika, teoretycznie dożywotnie użytkowanie przestało obowiązywać,  jednakże  starostwa powiatowe nie dokonały jeszcze zmian w ewidencji z uwagi na toczące się sprawy spadkowe.

Należy podkreślić, że niejednokrotnie  bywa tak, że działka rolna posiada wpis o dożywotnim użytkowaniu mimo, iż dożywotnik dawno już zmarł i nie zostawił po sobie spadkobierców. W/w działki po śmierci dożywotnika nie są uprawiane i ulegają samoistnym zalesieniom  pomimo, że okoliczni rolnicy chętnie by takie ziemie wydzierżawili lub odkupili. Wydaje się zatem zasadne by nie marnować potencjału rolniczego w/w działek i wprowadzić ramy czasowe na przeprowadzenie spraw spadkowych.

Wszelkie nieruchomości wchodzące w skład Zasobu, zajęte pod drogi z których korzysta więcej niż jeden rolnik powinny być z urzędu przekazywane gminom. Obecnie gminy nie są zainteresowane przejmowaniem działek wykorzystywanych pod drogi. Działki te  pozostają w zasobie KOWR choć nie są wykorzystywane rolniczo. Sam zapis nie spowoduje unormowania sytuacji prawnej w której jeden z rolników wykupując taką nieruchomość pozostawia bez drogi dojazdowej pozostałych. Jak wiadomo procedura wytyczenia „drogi koniecznej” może ciągnąć się miesiącami.  

Niewłaściwe wydaje się też wykreślenie izb rolniczych z opiniowania w zakresie udzielania rękojmi należytego prowadzenia działalności rolniczej i pozostawienie tego w wyłącznej kompetencji wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. To właśnie izby rolnicze, a w zasadzie jej delegaci, mają najlepszą wiedzę na temat osób prowadzących działalność na danym terenie, w konkretnym miejscu. Zdaniem PIR decyzja wydawana przez ośrodki doradztwa rolniczego powinna być wcześniej konsultowana z izbami rolniczymi.

Pozbawienie konsultacji z izbami rolniczymi spowoduje brak udziału czynnika społecznego w procesie wydawania rękojmi. Ponadto w uzasadnieniu ustawodawca stwierdza, że pojawią się dodatkowe koszty związane z wydawaniem opinii, które ustalać będą ośrodki doradztwa rolniczego, które są finansowane z budżetu państwa. Takie rozwiązanie sugeruje, że ustawodawcy nie chodzi o rzetelne uzyskanie opinii dotyczącej rękojmi, a o dodatkowe wpływy jakie z tego tytułu osiągną ośrodki doradztwa rolniczego.

W omawianym okresie Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej występował w sprawach dotyczących aktualnych problemów w sektorze rolnym, także tych zgłaszanych przez Rady Powiatowe Podlaskiej Izby Rolniczej:

 • Wystąpienie do Zakładu Gazowniczego w Białymstoku ws. udzielenia informacji w zakresie budowy gazociągu;
 • Przesłanie informacji ws. programu działań ograniczających odpływ azotu;
 • Wniosek do KRIR o przedstawienie rozwiązań stosowanych w Holandii w zakresie suszy i dopłat do paliwa rolniczego;
 • Prośba do KOWR o zajęcie się sprawa dot. sprzedaży ziemi w gm. Krynki;
 • Wystąpienie do KRIR z wnioskiem WZ PIR ws. wprowadzenia zmian w przepisach dot. ubezpieczenia pojazdów mechanicznych;
 • Wniosek do KRIR o wprowadzenie zmian w programach inwestycyjnych PROW;
 • Wystąpienie do KRIR o wprowadzenie płatności do trzody chlewnej w płatnościach bezpośrednich;
 • Wniosek o wprowadzenie zmian w ustawie O Izbach Rolniczych;
 • Wystąpienie do MRiRW o uruchomienie pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku wiosennych przymrozków;
 • Apel do Ministra Finansów o obniżenie cen oleju opałowego;
 • Pismo do KRIR ws. wypracowania nowych zasad szacowania suszy;

Wydarzenia z udziałem przedstawicieli Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej:

9 listopada 2018r.- posiedzenie Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości;

11 listopada 2018r.- Obchody 100- lecia Odzyskania Niepodległości w Białymstoku, udział wziął Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej i Agnieszka Artemiuk- p.o. Dyrektora Biura;

21 listopada 2018r.- posiedzenie Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego w Warszawie, uczestniczył Prezes- Grzegorz Leszczyński;

26- 27 listopada 2018r.- Forum Kobiet Wiejskich w Warszawie- udział wzięła Jolanta Wielgat- Członek Zarządu;

27 listopada 2018r.- posiedzenie Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego- udział wziął Prezes- Grzegorz Leszczyński;

28 listopada 2018r.- posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Kolnie, uczestniczył Witold Grunwald- Członek Zarządu;

30 listopada 2018r.- Narodowa Wystawa Rolnicza w Poznaniu, udział wziął cały Zarząd PIR, Romuald Gosk- delegat PIR do KRIR, Agnieszka Artemiuk- p.o. Dyrektora biura oraz Joanna Raś- Prezes Spółki Prosperita;

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym:

 • Podlaska Izba Rolnicza wydała 3 opinie dot. zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne oraz zaopiniowała projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • Zostało wydanych 5 opinii w sprawie ustalenia wysokości podatku rolnego;
 • Zgłoszono Witolda Grunwalda- Członka Zarządu na Członka Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy;

Sporządziła:

Justyna Kaliszewicz