Sprawozdanie z działalności Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej grudzień 2018

Działania Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej koncertowały się głównie na realizacji bieżących zadań statutowych samorządu rolniczego województwa podlaskiego. Zarząd PIR działał w oparciu o Ustawę o izbach rolniczych, Statut Podlaskiej Izby Rolniczej, kierunki działania określone przez Walne Zgromadzenie PIR oraz wnioski zgłaszane przez Rady Powiatowe Podlaskiej Izby Rolniczej. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się 3  spotkania. Posiedzenia Zarządu zwoływał Prezes- Grzegorz Leszczyński. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy Członkowie Zarządu oraz Agnieszka Artemiuk- p.o. Dyrektora PIR.

W omawianym okresie Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej opiniował następujące akty prawne:

Projekt rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

§5.1.

1. A) Powinien zostać wykreślony zapis o pomniejszaniu wypłacanej wartości o kwotę uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia danego składnika gospodarstwa. Jeżeli przepis wejdzie w życie ubezpieczanie upraw w takim wypadku będzie mijało się z celem. Państwo dopłaca do składki ubezpieczeniowej rolnikowi do 70%, jeżeli w razie wystąpienia np. jakiejś klęski żywiołowej ma mu się pomniejszać kwotę wypłaty to jaki to ma sens? Niejako Państwo odbiera to co dopłaciło do składki ubezpieczeniowej.

Projekt ustawy klubu Platformy Obywatelskiej o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Podlaska Izba Rolnicza pozytywnie opiniuje poselski projekt ustawy klubu Platformy Obywatelskiej o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Jednakże uważamy, że  przepisów ustawy nie powinno się stosować do nieruchomości nie większej niż 1 ha.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych wskazywanych w zgłoszeniu przewozu towarów

Projekt został zaopiniowany pozytywnie.

Projekt do opiniowania rozporządzenie MRiRW zmieniający rozporządzenie w sprawie ONW 2014-2020

W związku z publikacją projektu stanowczo sprzeciwiamy się zaproponowanym rozwiązaniom, szczególnie wobec zaproponowanych obszarów, które kwalifikują się do płatności, o której mowa w art. 31 ust. 5 rozporządzenia nr 1305/2013. 

Ideą płatności ONW jest wyrównywanie dopłat, w celu zapewnienia ciągłości rolniczego użytkowania ziemi, a tym samym utrzymania żywotności obszarów wiejskich, zachowania walorów krajobrazowych, promocję rolnictwa przyjaznego dla środowiska oraz zapobieganie wyludnieniu. 

Niestety nowa delimitacja obszarów ONW spowodowała, że w samym województwie podlaskim 592 obręby ewidencyjne po 2020r. zostaną pozbawione płatności z tytułu gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach naturalnych.  Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu w/w rozporządzenia zmiana sposobu wyznaczania ONW w okresie programowania 2014 – 2020 jest wynikiem zastosowania jednolitych kryteriów biofizycznych w całej Unii Europejskiej które dotyczą: klimatu tj. długość okresu wegetacyjnego, temperatura w okresie wegetacyjnym, brak wody, gleby tj. słaba przepuszczalność gleby, uziarnienie gleby i kamienistość, głębokość strefy korzeniowej, słabe właściwości chemiczne, nadmierna wilgotność gleby oraz ukształtowania terenu. Wydaje się aż nieprawdopodobne, aby 592 obręby w samym województwie podlaskim nie zostały scharakteryzowane jako te, które mają znaczące ograniczenia naturalne, tj. co najmniej 60 % użytków rolnych w danym obrębie nie spełnia przynajmniej jednego z podanych wyżej kryteriów biofizycznych. Czy rzeczywiście różnice biofizyczne są aż tak duże między sąsiadującymi ze sobą obrębami, że zostały zakwalifikowane do różnych stref, a często zupełnie pozbawione wsparcia. 

W ostatnich latach coraz częściej widać z jak trudnymi warunkami muszą zmagać się rolnicy, susza w 2015 roku, podtopienia w 2017 roku i wreszcie susza, która dotknęła rolników w bieżącym roku. Ograniczenie środków finansowych w ramach tego działania dla tak dużego grona rolników przyniesie odwrotny skutek od zamierzonego. Czy fakt, iż rolnicy ze względu na „głód” ziemi, dzięki wielkiej determinacji i ogromowi pracy byli w stanie nierzadko włączyć do produkcji grunty nie użytkowane rolniczo lub znacznie poprawić jakość uprawianej gleby, ma teraz skutkować odmową przyznania płatności ONW do tych terenów? Jednym z etapów wyznaczania nowych obrębów jest też ocena czy pomimo naturalnych utrudnień obszary zdołały je pokonać np. poprzez intensyfikację produkcji. Nie można wykluczać z płatności rolników, tylko dlatego że wzmacniają swoją produkcję. W województwie podlaskim są słabe gleby więc żeby być konkurencyjnym, rolnicy ponoszą duże nakłady. W kontekście obowiązywania programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu, wielu rolników będzie musiało ograniczyć ilość stosowanych nawozów co spowoduje iż produkcja nie będzie już taka intensywna.

Warunki gospodarowania są coraz trudniejsze, niska opłacalność produkcji i wysokie koszty coraz bardziej zniechęcają rolników do prowadzenia gospodarstw rolnych, a potencjalni następcy uciekają z obszarów wiejskich. Nie jest to właściwa polityka wobec rolników.

Poselskiego projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym.

W proponowanym projekcie zmian do ustawy nie ma żadnej wzmianki o sytuacji, gdy rolnik płaci za cały rok z góry. Musi być jasno określone, że np. kwota przechodzi na poczet podatku w 2019. Kolejną kwestią jest sprawiedliwość takiej zmiany- co z rolnikami, którzy mają już zwolnienia lub ulgi w podatku najczęściej z pomocy de-minimis- zmiana w żaden sposób nie zmieni ich zobowiązań podatkowych w stosunku do RP i nie zwiększy im puli do wykorzystania, bo pomoc została już określona przy wydawaniu decyzji przez gminę. Następnym problemem jest to , że nie wszyscy, którzy mieli szkody w gospodarstwie ubiegali się o szacowanie strat.  Co natomiast z rolnikami, których gospodarstwa nie ucierpiały w wyniku suszy? Czy stosowne jest wrzucanie wszystkich do jednego worka?

Ponadto, nie jest jasno określone, skąd mają pochodzić środki na umorzenie raty. Wielu rolników ma już dawno wykorzystaną pulę w pomocy de-minimis. Nie do końca zostały przemyślane skutki takiej zmiany w ustawie.

W omawianym okresie Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej występował w sprawach dotyczących aktualnych problemów w sektorze rolnym, także tych zgłaszanych przez Rady Powiatowe Podlaskiej Izby Rolniczej:

  • Wystąpienie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o spis związków i organizacji rolniczych;
  • Stanowisko Walnego Zgromadzenia w sprawie ONW;
  • Wystąpienie z wnioskiem do Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW o udostępnienie urzędom gmin stanów średniorocznych zwierząt w celu wyliczenia podatku rolnego;
  • Pismo do RDOŚ ws. agresywnego żubra w powiecie hajnowskim;
  • Uzupełnienie wniosku do GDOŚ ws. zabicia wilków;
  • Wystąpienie do Syndyka z zapytaniem odnośnie firmy NETTER;

Wydarzenia z udziałem przedstawicieli Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej:

3- 4 grudnia 2018r.- Forum Sektora Wołowiny, udział wziął Prezes- Grzegorz Leszczyński;

4 grudnia 2018r.- posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Grajewie;

6 grudnia 2018r.- spotkanie opłatkowe w Kownie- udział wzięli Witold Grunwald- Członek Zarządu, Olgierd Palanis oraz Joanna Raś;

10 grudnia 2018r.- II Ogólnokrajowa konferencja nt. śruty rzepakowej- w konferencji wziął udział Witold Grunwald;

12 grudnia 2018r.- konferencja „Czy taki wilk straszny jak go malują?”- w konferencji weźmie udział Marek Siniło;

12 grudnia 2018r.- posiedzenie Komisji Zarządzającej Promocji Mięsa Wołowego- w posiedzeniu weźmie udział Prezes- Grzegorz Leszczyński;

13 grudnia 2018r.- posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Sejnach- w spotkaniu wziął udział Członek Zarządu Witold Grunwald;

14 grudnia 2018r.- posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Augustowie- w spotkaniu wziął udział Wiceprezes- Marek Siniło oraz Joanna Raś- Prezes Spółki Prosperita;

14 grudnia 2018r.- spotkanie opłatkowe z Północno- Wschodnią Izbą Lekarsko- Weterynaryjną w Folwarku Nadawki- w spotkaniu wzięła udział Agnieszka Artemiuk- p.o. Dyrektora Podlaskiej Izby Rolniczej;

17 grudnia 2018r.- odbyło się XV Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej, w którym wzięło udział 24 delegatów, pracownicy oraz zaproszeni goście: Alicja Anuszkiewicz- wicedyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska PUW w Białymstoku, Beata Bezubik- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Andrzej Bryczkowski- Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Bożena Kozarkiewicz- Kierownik Działu Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Mariusz Nahajewski- Zastępca Dyrektora OT KOWR w Białymstoku, Marek Pirsztuk- Wiceprezes Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Agnieszka Zieziula- Dyrektor TUW, ks. Andrzej Gniedziejko- Duszpasterz Rolników oraz ks. Mitrat Jan Troc – Proboszcz.

Podczas spotkania dyskutowano na wiele tematów, które aktualnie dotyczą rolnictwa. Między innymi omówiono i przyjęto stanowisko Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej w sprawie płatności ONW. Według delegatów zmiana tego rozporządzenia jest niekorzystna.

Poruszono również temat związany z „Programem działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, tzw. programem azotanowym i wynikającym z rozporządzenia obwarowaniom i wymogom, które muszą być spełnione przez rolników. Podczas obrad nie zabrakło rozmów na temat strajków i manifestacji rolników w Polsce i w Brukseli oraz zbliżających się w nadchodzącym roku wyborów do Izb Rolniczych.

Poruszano również zagadnienia związane z ASF oraz suszą rolniczą, zmianą ustawy o Ustroju Rolnym.

Po wyczerpaniu porządku obrad Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej, Grzegorz Leszczyński, zaprosił wszystkich uczestników posiedzenia do podzielenia się opłatkiem. Prezes PIR, duchowni oraz zaproszeni goście złożyli zebranym najserdeczniejsze życzenia Bożonarodzeniowe.

18 grudnia 2018r.- wspólne posiedzenie Rad Powiatowych w Łomży i Zambrowie, które odbyło się w Łomży. W posiedzeniu wzięła udział Jolanta Wielgat;

 19 grudnia 2018r.- posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Hajnówce- w spotkaniu weźmie udział Antoni Sowiński;

19 grudnia 2018r.- spotkanie w ramach „Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju zasobów ludzkich w województwie podlaskim” w spotkaniu weźmie udział Witold Grunwald- Członek Zarządu;

20 grudnia 2018r.- posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Mońkach, udział wziął Antoni Sowiński- Członek Zarządu i Agnieszka Artemiuk- p.o. Dyrektora PIR;

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym:

Podlaska Izba Rolnicza wydała:

  • rękojmię należytego prowadzenia gospodarstwa;
  • 4 opinie w sprawie wysokości podatku rolnego;
  • 2 opinie ws. egzekucji komorniczej dot. przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji;

Sporządziła:

Justyna Kaliszewicz