Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2019 r. zmieniły się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 marca 2019 r. kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

  • 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3.404 zł 70 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 6.322 zł 90 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 18 lutego 2019 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2018 r. (4.863 zł 74 gr).

Poniżej tabela zawierająca aktualne kwoty podstawowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

Świadczenia z ubezpieczenia emerytalno – rentowego na dzień 1 marca 2019 r.  
emerytura i renta podstawowanajniższa emerytura 938 zł 97 gr 1.100 zł 00 gr
dodatek pielęgnacyjny 222 zł 01 gr
dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 333 zł 02 gr
dodatek kombatancki 222 zł 01 gr
dodatek z tytułu tajnego nauczania 222 zł 01 gr
dodatek kompensacyjny   33 zł 30 gr
dodatek dla sieroty zupełnejdodatek dla 100 – latka 417 zł 27 gr 4.003 zł 88 gr
świadczenie pieniężne (dawniej dodatek) dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej, nie więcej niż   222 zł 01 gr
świadczenie pieniężne za pracę przymusową, nie więcej niż 222 zł 01 gr
ryczałt energetyczny 171 zł 41 gr
zasiłek pogrzebowy 4.000 zł 00 gr
wysokość miesięcznego przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalno – rentowego:    
70% 3.404 zł 70 gr
130%  6.322 zł 90 gr
kwota maksymalnego zmniejszenia części uzupełniającej emerytury
i renty (części wynoszącej 95 % emerytury podstawowej) w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130%
599 zł 04 gr
kwota maksymalnego zmniejszenia renty rodzinnej (części stanowiącej
85 % emerytury podstawowej), do której uprawniona jest jedna osoba, w przypadku osiągania przychodu powyżej 70 % do 130 %
509 zł 22 gr
   
Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego  
zasiłek chorobowy za 1 dzień 10 zł 00 gr
jednorazowe odszkodowanie za 1% długotrwałego uszczerbku na zdrowiuzasiłek macierzyński 809 zł 00 gr   1.000 zł 00 gr