Roczne plany łowieckie – wymagana opinia izb rolniczych

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej spotkał się z Przewodniczącymi Zarządów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego ws. opiniowania przez samorząd rolniczy rocznych planów łowieckich. W spotkaniu uczestniczyli: Jarosław Żukowski – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Białymstoku, Jan Goździewski – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Suwałkach, Szymon Depta – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Łomży oraz Piotr Wawrzyniak – Główny specjalista ds. łowiectwa z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Podczas spotkania zostały omówione procedury postępowania dzierżawców obwodów łowieckich w toku prac nad rocznym planem łowieckim. W toku rozmów obie strony wyraziły wolę współpracy i zadeklarowały chęć wspólnego działania na rzecz środowiska rolniczego oraz myśliwskiego.

Obecnie zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo łowieckie, izby rolnicze uzyskały uprawnienie uczestnictwa w inwentaryzacji zwierzyny w toku prac nad rocznymi planami łowieckimi. Roczny plan łowiecki jest sporządzany przez dzierżawców obwodu łowieckiego, po zasięgnięciu opinii właściwych wójtów oraz właściwej izby rolniczej i podlega zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe nie później niż do dnia 21 marca danego roku.

Ponadto opinia samorządu rolniczego niezbędna jest również w przypadku wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego sporządzanego przez dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i zatwierdzanego przez Dyrektora Generalnego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Anna Pietraszewicz

PIR Porosły