Restrukturyzacja zadłużonych podmiotów

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (Dz. U. z 2019 r. poz. 33)


Zasady przejmowania długu podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Formularze do pobrania:


Załącznik nr 1a – Wniosek podmiotu o przejęcie długu (osoba fizyczna)
Załącznik nr 1b – Wniosek podmiotu o przejęcie długu (podmiot inny niż osoba fizyczna)
Załącznik nr 2 – Wytyczne dla rzeczoznawców majątkowych w zakresie sporządzania operatu szacunkowego nieruchomości
Załącznik nr 3a – Oświadczenie (osoba fizyczna)
Załącznik nr 3b – Oświadczenie (podmiot inny niż osoba fizyczna)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy przejęcia długu
Załącznik nr 5 – potwierdzenie kwoty zadłużenia
Załącznik nr 6 – Umowa o przejęcie długu
Załącznik nr 7 – Wzór zgody wierzyciela
Załącznik nr 8 – Istotne postanowienia umowy przenoszącej własność nieruchomości
Załącznik nr 9 – Wzór protokołu zdawczo – odbiorczego nieruchomości
Załącznik nr 10 – Zawiadomienie o możliwości skorzystania z prawa pierwszeństwa do dzierżawy nieruchomości  
Załącznik nr 11 – Wzór wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Załącznik nr 12 – Zasady wydzierżawienia nieruchomości przejętych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne.
Załącznik nr 13 – Wykaz długów podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne powstałych w związku z działalnością rolniczą
Załącznik nr 14 – Wykaz nieruchomości rolnych, do których podmiot prowadzący gospodarstwo rolne posiada tytuł prawny

Źródło:

www.kowr.gov.pl