W sprawie przeprowadzenia kampanii informacyjnej nt. OSN

wpis w: Aktualnosci1 | 0

W odpowiedzi na wniosek z 9 listopada 2018 r. w sprawie o przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej „Programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych” >>>, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy piśmie z dnia 4 lutego 2019 r. informuje, co następuje:

„Odpowiadając na pismo z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie idei przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu przyjętego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. (Dz.U. poz. 1339 z późn. zm.) (dalej program azotanowy), Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, iż potrzeba przeprowadzenia szkoleń doradców i rolników w związku z wejściem w życie programu azotanowego została zidentyfikowana i podjęto kroki celu ich organizacji.

Obecnie trwają szkolenia z tego zakresu dla doradców rolniczych, wpisanych na listę doradców rolniczych prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego, w ramach szkoleń uzupełniających. Zakłada się, że podmiot upoważniony do szkoleń i egzaminowania tj. Centrum

Doradztwa Rolniczego, przeszkoli do 31 maja 2019 r. 2820 osób. Ponadto, zaplanowano przeszkolenie 180 osób w ramach szkoleń podstawowych. Osoby te, po zdaniu egzaminu, będą mogły być wpisane na ww. listę.

Kolejnym etapem upowszechniania informacji będzie przeprowadzenie szkoleń dla rolników pt. „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne”, również ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”. Wszyscy rolnicy, uczestniczący w szkoleniach, otrzymają dodatkowo materiały szkoleniowe, zawierające wiedzę na temat obowiązujących ich zasad przeciwdziałania zanieczyszczaniom ze źródeł rolniczych. Niezależnie od powyższego, upowszechnienie informacji na temat programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych jest jednym z zadań priorytetowych wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w 2019, w ramach którego zaplanowane jest przeprowadzanie szkoleń dla rolników, jak i świadczenie usług doradczych.

Trwają także prace w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nad ogłoszeniem przetargu na szkolenia dla doradców rolniczych (również tych, zatrudnionych w izbach rolniczych) pt. „Ograniczenia zanieczyszczenia wód azotanami ze źródeł rolniczych”. Planuje się przeszkolenie w skali kraju 780 osób. Szkolenia te będą finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020, poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców”.

Centrum Doradztwa Rolniczego bazując na przepisach określonych w programie azotanowym opracowała i udostępniła do pobrania na swojej stronie internetowej aplikacje kalkulatory: do sporządzania planu nawożenia azotem* oraz do wyliczania maksymalnych dawek azotu, a także opracowanie: „Usługi doradcze w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 – Metodyka doradzania cześć ogólna”. Ponadto, usługi doradcze w trybie ciągłym oferują stacje chemiczno-rolnicze.

We współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowano i złożono do druku broszurę informacyjną pt. „Zasada wzajemnej zgodności (cross-compliance). Zmiany obowiązujące od 2018 r. w związku z wprowadzeniem obowiązku stosowania, na obszarze całego kraju, Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”.

Dodatkowo, należy zaznaczyć, iż działania informacyjno-promocyjno-szkoleniowe dla doradców dotyczące racjonalnej gospodarki nawozowej oraz ochrony 'Wód prowadzone są już w ramach Programów wieloletnich przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach i Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

Jednocześnie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje w marcu 2019 r. organizację konferencji dot. zbioru zasad dobrej praktyki rolniczej z uwzględnieniem problematyki wdrażania programu azotanowego, a także opracowanie dzienniczka ewidencji zabiegów stosowania nawozów oraz ich czasowego przechowywania, który będzie dostępny w Internecie.

Program szkoleniowo-doradczy ww. obszarze oferuje także Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA). Fundacja realizuje operację „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podstawowym celem projektu jest podniesienie świadomości rolników i doradców rolnych w zakresie wpływu zawiązków azotu pochodzenia rolniczego na zanieczyszczenie wód oraz zapobieganie tego rodzaju zanieczyszczeniom. W ramach inicjatywy została także wydana publikacja pt. „Ograniczenia zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”.

Ponadto, jeżeli zdaniem Pana Prezesa konieczne są również szkolenia dla rolników z zakresu Prawa wodnego (np. zgody wodnoprawne) konieczne jest zwrócenie się z takim wnioskiem do Ministerstwa Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej lub Wód Polskich. Minister Rolnictwa będzie wspierał Państwa wnioski w tym zakresie.”