XIV Posiedzenie KRIR V kadencji

wpis w: Aktualnosci1 | 0

W dniach 6-7 grudnia 2018 r. w Falentach k. Warszawy odbyło się XIV Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych V kadencji. Gośćmi posiedzenia byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Nowakowski oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Anna Zając-Plezia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał Krajowej Radzie Izb Rolniczych podziękowania za udział w Narodowej Wystawie Rolniczej i zorganizowanie IV Kongresu Polskiego Rolnictwa. W swoim wystąpieniu Minister poinformował, że w najbliższym czasie będą podejmowane działania związane z przesunięciami środków w ramach PROW, o co Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej. Minister zapowiedział zwiększenie premii dla młodych rolników do 150 tysięcy złotych. Środki mają też być przesunięte na gospodarkę wodną w rolnictwie: na retencje i nawodnienia. Zwiększona tez została rezerwa celowa w budżecie państwa na spółki wodne – z 16 do 40 mln złotych. Minister przekazał również informacje o przeznaczeniu na pomoc suszową dodatkowych środków w wysokości 715,5 mln złotych.

Krajowa Rada przyjęła stanowisko dotyczące aktualnej sytuacji w rolnictwie, w którym wnioskuje do Rządu RP w pilnych sprawach dotyczących prowadzenia gospodarstw rolnych w Polsce:

  1. W związku z nowelizacją ustawy Prawo wodne Krajowa Rada Izb Rolniczych wnosi o opracowanie szczegółowych wytycznych dla rolników odnośnie wprowadzenia w życie przepisów w/w ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz zabezpieczenie środków finansowych na wdrożenie tego Prawa. Mając na uwadze liczne pytania i wątpliwości rolników, wnosimy także o wstrzymanie nakładania kar na rolników za brak spełnionych wymogów związanych z tym prawem. Kontrole powinny wskazywać błędy i zalecenia z dłuższym okresem na usuniecie nieprawidłowości w gospodarstwie, a nie nakładać kary finansowe na rolników.
  2. W związku z wyczerpaniem przez Polskę w 100% kwoty pomocy de minimis w rolnictwie – Krajowa Rada Izb Rolniczych wnosi o pilne wnioskowanie do KE o zwiększenie kwoty, którą władze krajowe mogą wykorzystać na wsparcie rolników w ramach pomocy de minimis. Ta forma wsparcia okazała się szczególnie przydatna w czasach kryzysu, gdyż umożliwia władzom szybką i skuteczną reakcję na wsparcie rolników. Jednak, w związku z występującymi w ostatnim czasie licznymi klęskami żywiołowymi, obecna pula środków – jest niewystarczająca.  Dlatego też, zwiększenie kwoty krajowej jest konieczne w celu skutecznej poprawy wsparcia dla rolników przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia administracyjnego i braku zakłócania rynku.
  3. Krajowa Rada Izb Rolniczych ponownie wnosi o opracowanie nowych, jednolitych zasad szacowania strat spowodowanych klęskami w rolnictwie. W praktyce obecne zasady budziły wiele wątpliwości i często powodowały brak możliwości oszacowania start, np. w lipcu szacowano uprawy jare, następnie ozime, okopowych nie można było szacować, bo nie było komunikatu IUNG w Puławach – co wykluczało osiągnięcie niezbędnych wskaźników strat. Gdyby można było szacować straty od razu, po zgłoszeniu przez rolnika – szacowanie odbywałoby się sprawniej i umożliwiłoby rolnikowi, po ogłoszeniu komunikatu, skorzystać z pomocy. Problem dotyczy także szacowania strat na użytkach zielonych będących postawą żywienia bydła, a szczególnie bydła mięsnego korzystającego przez większą część roku z pastwisk. Należy zmienić metodykę wyliczania strat w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą, uwzględniając specyfikę produkcji i przyczyny generowanych strat. Komisje powinny w jednolity sposób szacować i mieć jednolitą interpretację i wytyczne.
  4. Samorząd rolniczy wskazuje także na niewystarczające kierowanie środków finansowych na zabezpieczenie gospodarstw przed wirusem ASF, a także brak dostatecznej aktywności krajowych jednostek w przeprowadzeniu wielokierunkowych badań nad wirusem i skutecznymi metodami ograniczenia jego szerzenia. Walka z afrykańskim pomorem świń musi być wielokierunkowa i wymaga znacznie więcej środków finansowych. Konieczne jest także zapewnienie wypłaty zaliczek w programach na dofinansowanie bioasekuracji, ponieważ z powodu złej koniunktury na rynku trzody chlewnej, hodowców nie stać na skorzystanie z tych programów. Dodatkowym problemem polskich producentów, jest napływ tańszych prosiąt z Belgii, gdzie wykryto ostatnio ASF. Rolnicy nie mają wyboru, co do skupującego podmiotu ani w zakresie terminu sprzedaży i często też zmuszeni są do dalszej produkcji z uwagi na kredyty inwestycyjne, czy podjęte działanie PROW. Dlatego też, samorząd rolniczy wnosi o opracowanie programu rządowego dotyczącego ochrony rynku wieprzowiny, który realnie wesprze gospodarstwa zajmujące się produkcją trzody chlewnej.

Drugiego dnia posiedzenia odbyło się szkolenie na temat wyzwań regulacyjnych w UE dla dostępności środków ochrony roślin w Polsce przeprowadzone przez Dyrektora ds. relacji zewnętrznych, Region EMEA 3, Bayer – Adama Kopyścia oraz prezentacja przedstawicieli Banku BGŻ BNP Paribas – Dyrektora Departamentu Produktów Agro – Macieja Piskorskiego i Starszego eksperta ds. produktów agro – Piotra Pieniążkiewicza w sprawie kredytów preferencyjnych dla rolnictwa.

IMG 0910 IMG 0939 IMG 0942

Więcej zdjęć w galerii – zobacz >>>