MRiRW nie planuje kolejnego naboru wniosków o refundację kosztów na bioasekurację

wpis w: Aktualnosci1 | 0

W związku z wnioskiem samorządu rolniczego o wydłużenie terminu składania wniosków o refundację kosztów ponoszonych na bioasekurację, resort rolnictwa poinformował, że podwyższony poziom wymagań weterynaryjnych dla wszystkich gospodarstw, również na terenie nieobjętym restrykcjami związanymi z afrykańskim pomorem świń w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby, został wprowadzony w lutym bieżącego roku.

Natomiast przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U poz. 1428) wprowadzono możliwość ubiegania się wszystkim producentom świń o refundację w 2018 r. 75% i 50 % w kolejnych latach, poniesionych kosztów zakupu mat dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz niezbędnych produktów lub środków do przeprowadzenia tych zabiegów, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych.

Podkreślono, że wnioski o taką pomoc mogły być składane od 27.08.2018 r. do 14.09.2018 r., powyższy termin został ogłoszony 14 dni przed jego rozpoczęciem oraz poinformowano, że obecnie nie jest planowane ponowne ogłoszenie naboru o powyższą pomoc.

Jednocześnie przekazano, że rolnicy, prowadzący produkcję świń na poziomie co najmniej 50 sztuk, będą mogli ubiegać się o przyznanie pomocy na inwestycje, które zabezpieczają gospodarstwo przed przeniesieniem wirusa ASF w ramach poddziałania 5.1. „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zgodnie z Harmonogramem planowanych do 30.06.2019 r. naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w październiku br. planowany jest nabór wniosków o przyznanie pomocy.

Pomoc obejmuje: wykonanie ogrodzenia chlewni wraz z terenem koniecznym do realizacji obsługi świń, w tym miejsca, w których składuje się paszę, ściółkę oraz sprzęt do obsługi świń, utworzenie lub zmodernizowanie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, zakup urządzeń do dezynfekcji, wykonanie inwestycji umożliwiających utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach.

Maksymalna kwota wsparcia dla beneficjenta wynosi 100 000 zł. Pomoc będzie stanowić refundację do 80 % kosztów kwalifikowalnych operacji.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu krajowym oraz w siedzibie Agencji, oddziałów regionalnych i biur powiatowych Agencji ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nie później niż 30 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia biegu terminu składania tych wniosków.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy będzie zawierać co najmniej wskazanie dnia rozpoczęcia oraz dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. Wniosek o przyznanie pomocy będzie można składać w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na położenie nieruchomości, na której jest prowadzony chów lub hodowla świń.