Sprawozdanie z działalności Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej maj 2018

W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się 2 spotkania. Posiedzenia Zarządu zwoływał Prezes- Grzegorz Leszczyński. W posiedzeniach  uczestniczyli: Grzegorz Leszczyński- Prezes, Marek Siniło- Wiceprezes, Członkowie Zarządu: Jolanta Wielgat, Witold Grunwald, delegat do KRIR Romuald Gosk- uczestniczył  w posiedzeniu w dniu 10 maja 2018r., Dyrektor Biura- Barbara Laskowska.

W omawianym okresie Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej opiniował następujące akty prawne:

 • Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli.

Zmiana okresu na 1 rok przed wprowadzeniem do obrotu uprawy na obszarze UE. Zdaniem hodowców roślin ozdobnych  i warzyw okres 2 lat jest zbyt długi.

 • Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie, w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw.

Podlaska Izba Rolnicza nie wnosi uwag do projektu. Projekt dotyczy zmiany terminu kontroli dywersyfikacji upraw, która będzie przeprowadzana od 1 czerwca 2018r. do 31 lipca 2018r. Zmiana terminu wynika z wdrażania modyfikacji systemu informatycznego ARiMR niezbędnego do przeprowadzenia kontroli na miejscu.

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

Proponowane zmiany negatywnie odbiją się na rolnikach indywidualnych. Procedura zasięgania informacji Dyrektora Administracji Izby Skarbowej w znaczny sposób wydłuży proces wydawania decyzji o zwrocie oraz wypłaty kwot podatku akcyzowego. Ponadto sankcja zawarta w art. 3b zmienianej ustawy polegająca na wstrzymaniu wypłaty podatku akcyzowego na podstawie ostatecznej, a nie prawomocnej decyzji stanowi przedwczesne ukaranie rolnika przed ostateczny prawomocnym rozstrzygnięciem kwestii posiadania zaległości podatkowej.

 • Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2018 r.

Podlaska Izba Rolnicza pozytywnie opiniuje w/w projekt. Wnosimy jednocześnie o przedłużenie możliwości składania wniosków o płatności rolnośrodowiskowe, rolnośrodowiskowo- klimatyczne i ekologiczne do 15 czerwca 2018r.

W omawianym okresie Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej występował w sprawach dotyczących aktualnych problemów w sektorze rolnym, także tych zgłaszanych przez Rady Powiatowe Podlaskiej Izby Rolniczej:

 • Wystąpienie do KRIR ws. mobilnych badań diagnostycznych;
 • Wniosek do KRIR dot. pomocy dla rolników ws. deszczy nawalnych w 2017r.;
 • Pismo do KOWR z poparciem wniosku Pani Wilczyńskiej;
 • Wystąpienie do KRIR z wnioskiem o uzupełnienie wykazu roślin uprawnych o kukurydzę;
 • Wniosek WZ PIR do Komitetu Regionów Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego z prośbą o informację nt. działań podjętych w związku z ASF;
 • Wniosek o pomoc rolnikom poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych;
 • Poparcie Stanowiska WZ Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie ochrony przestrzeni rolniczej na obszarach wiejskich;
 • Wystąpienie do Wójtów/ Burmistrzów województwa podlaskiego z postulatem ws. ochrony przestrzeni rolniczej na obszarach wiejskich;
 • Wniosek WZ PIR o poprawę efektywności odstrzału dzików;
 • Zapytanie do MRIRW o kwotę odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe z dopłatą z budżetu skarbu państwa;
 • Wniosek do KRIR o rozszerzenie możliwości odwołania przez rolnika od szacowania szkody w uprawach rolnych ubezpieczonych w ramach polis z dopłatą z budżetu państwa;
 • Wystąpienie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Woy Polskie na wniosek RP PIR w Białymstoku ws. odmulenia i odczyszczenia rzeki Liza;
 • Pismo do KRIR z wnioskami Rady Powiatowej w Augustowie: zwiększenie dopłąt do zwierząt, ryczałt dla hodowców za paliwo, oświadczenia we wniosku o prow. gospodarstwa;
 • Wniosek do KRIR ws. kreowania wizerunku rolników i mieszkańców wsi;

 

Wydarzenia z udziałem przedstawicieli Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej:

5-6 maja 2018r.- Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza. Obchody Świętego Izydora Oracza – patrona rolników rozpoczęły się 5 maja 2018r. w Rudce uroczystą mszą świętą w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej, którą koncelebrował Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus. Następnie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce odbyło się spotkanie rolników i młodzieży z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem. Szczególnym punktem obchodów było posadzenie dębu, któremu nadano imię „Izydor”

i wypuszczenie gołębi pokoju.

Wśród uczestników uroczystości byli także parlamentarzyści oraz przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem. Podlaską Izbę Rolniczą reprezentowali Prezes Grzegorz Leszczyński oraz Rada Powiatowa Podlaskiej Izby Rolniczej w Bielsku Podlaskim wystawiając poczet sztandarowy w składzie: Adam Dąbrowski, Grzegorz Wasilewski i Adam Krasowski oraz Irena Iwanowska- pracownik biura.

W trakcie uroczystości zostały wręczone odznaczenia i wyróżnienia dla rolników i osób związanych z branżą rolniczą z województwa podlaskiego. Grawertony Wojewody Podlaskiego, które wręczała Alicja Anuszkiewicz-zastępca dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, otrzymali: Krzysztof Bazylewski z Bodaczek za innowacyjność w hodowli bydła i działalność społeczną oraz Marcin Lasota z Zaleś za innowacyjność i osiągnięcia w produkcji mleka i działalność społeczną, zgłoszeni przez Podlaską Izbę Rolniczą.

Głównym dniem obchodów wspomnienia Świętego Izydora Oracza była niedziela 6 maja, a miejscem tradycyjnie już kościół pw. Ducha Świętego w Białymstoku. Tegoroczne uroczystości miały szczególny charakter, ponieważ z Rzymu sprowadzono relikwie patrona rolników.

We mszy świętej, którą koncelebrował ks. abp Tadeusz Wojda, metropolita białostocki, uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele kółek rolniczych, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem. Podlaską Izbę Rolniczą reprezentowali: Grzegorz Leszczyński- Prezes, Marek Siniło- Wiceprezes, Maciej Bobel- Przewodniczący Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej, delegaci PIR oraz Justyna Kaliszewicz- pracownik biura. Wystawiono poczet sztandarowy w składzie: Adam Dąbrowski, Radosław Bobel i Adam Krasowski.

Podczas Mszy św. Metropolita Białostocki uhonorował medalem św. Izydora rolników i przedsiębiorców rolnych naszego województwa, wykazujących się szczególnymi zasługami dla rolnictwa i jego rozwoju. Medal Świętego Izydora Oracza otrzymali: Pan Maciej Bobel pełniący funkcję Przewodniczącego Rady powiatu bielskiego, Sosnowscy- rodzina czteropokoleniowa ze wsi Krukowszczyzna, zgłoszeni przez Podlaską Izbę Rolnicza oraz Wiesław Wojciech Rojecki- delegat Rady Powiatowej PIR w Białymstoku, z gminy Złotoria.

9 maja 2018r.- debata „Przyszłość rozwoju regionalnego: Polityka spójności 2020+”

10 maja 2018r.- podpisanie umów z partnerami KSOW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, udział wzięli Prezes- Grzegorz Leszczyński, Wiceprezes- Marek Siniło oraz Barbara Laskowska- Dyrektor Biura;

17 maja 2018r.- spotkanie Przewodniczących Podlaskiej Izby Rolniczej w celu wypracowania propozycji zmian do ustawy o izbach rolniczych. Po dyskusji wystosowano do KRIR uwagi dotyczące:

– uregulowania kwestii dotyczących wyborów do Izb Rolniczych;

– unormowania kwestii związanej z odwołaniem Przewodniczącego oraz Delegata do Walnego Zgromadzenia przez Radę Powiatową;

– wprowadzenia kadencyjności władz- 2 kadencje;

– zmian w zakresie finansowania;

– Możliwości prowadzenia przez izby działalności gospodarczej;

– prawa do strajkowania;

-zwiększenia kompetencji izb.

21 maja 2018r.- Obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości „Niepodległa RP w hołdzie polskim rolnikom;;

21 maja 2018r.– spotkanie Zespołu ds. aktywizacji pszczelarstwa- udział wziął Wiceprezes Marek Siniło i pracownik Magdalena Kowalska;

25 maja 2018r.– spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim ws. prawa łowieckiego- udział wzuięli: Członek Zarządu- Antoni Sowiński, Dyrektor Biura- Barbara Laskowska i pracownik Anna Pietraszewicz;

25 maja 2018r.– 70-lecie Zespołu  Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego- uczestniczył Prezes- Grzegorz Leszczyński;

27 maja 2018r.– Forum Rolnicze w Janowie- udział wzięła Rada Powiatowa w Sokółce pod przewodnictwem Wiceprezesa Marka Siniło;

28-29 maja 2018r.- spotkanie Dyrektorów Izb Rolniczych- udział wzięła Dyrektor Biura- Barbara Laskowska;

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym:

 • Podlaska Izba Rolnicza wydała 5 opinii dot. zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne;
 • Została wydana opinia dla Komornika ws. egzekucji komorniczej dot. przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji;

 

Sporządziła:

Justyna Kaliszewicz

Biuro PIR Porosły