Sprawozdanie z działalności Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej czerwiec 2018

W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się 2 spotkania. Posiedzenia Zarządu zwoływał Prezes- Grzegorz Leszczyński. W posiedzeniu  uczestniczyli: Grzegorz Leszczyński- Prezes, Marek Siniło- Wiceprezes, Członkowie Zarządu: Jolanta Wielgat, Witold Grunwald, Antoni Sowiński oraz Dyrektor Biura- Barbara Laskowska. W posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2018r. wzięli udział : delegat do KRIR Romuald Gosk oraz delegaci WZ PIR w Wysokiem Mazowieckiem: Wiesław Wnorowski i Bogdan Kołakowski.

 

W omawianym okresie Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej opiniował następujące akty prawne:

 • Nie wniesiono uwag do projektu rozporządzenia MRiRW ws. szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez KOWR, związanych z wdrożeniem na terytorium RP programu dla szkół;
 • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych

Zasadność projektu jest dobra, a zwiększenie kar być może zmniejszy rozprzestrzenianie się chorób bulw ziemniaka.

 • Projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

Istotne w naszej ocenie mankamenty proponowanych rozwiązań pomocowych, które winy zostać wyeliminowane, gdyż w przeciwnym wypadku z oferowanej pomocy skorzysta minimalny odsetek rolników.

Spostrzeżenia i uwagi zostały sformułowane po odbyciu spotkań z przedstawicielami banków specjalizujących się w udzielaniu kredytów „agro” oraz kancelarii prawnych prowadzących skomplikowane procesy restrukturyzacji zadłużeń podmiotów gospodarczych w tym gospodarstw rolnych. Część z uwag zgłaszaliśmy na wcześniejszym etapie tworzenia projektu rozporządzenia i ustawy, lecz większość z nich nie została uwzględniona.

W procesie określania założeń ustawy najważniejszym ogniwem są Banki, gdyż to Banki i Kasy Skok będą dokonywały analizy sytuacji podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, określając warunki  udzielenia finansowania w ramach ustawowego procesu restrukturyzacji (zdolność spłaty kredytu) .

Najważniejszy aspekt  procesu restrukturyzacji to zasady określania zdolności spłaty pożyczki restrukturyzacyjnej (determinowane głównie okresem spłaty) oraz jej zabezpieczenia gwarancją udzielaną przez KOWR Bankom, które zdecydują się na udzielenie kredytu restrukturyzacyjnego. Przedmiotowe zagadnienie zostało pominięte w regulacjach dotyczących uruchomionego w poprzednim roku tzw. programu kredytów na spłatę wymagalnych zobowiązań, skutkiem czego z programu skorzystała bardzo nieliczna garstka rolników. W naszej ocenie akcja kredytowa w tym obszarze pozostała  „martwa” w głównej mierze z powodu bardzo krótkiego czasu na składanie wniosków ale również innych mankamentów, o których mowa poniżej.

Przedmiotowa ustawa dotyczy gospodarstw rolnych znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji finansowej poniżej standardów bankowych, gdzie przywrócenie zdolności kredytowej nastąpi na skutek rozksięgowania zobowiązań fianansowych w dłuższym terminie z jednoczesnym wzmocnieniem zabezp. spłaty kredytu  gawarancją KOWR.

W większości wypadków bez częściowego umorzenia zobowiązań, przyznanie jedynie  preferencji niskooprocentowanego kredytu restrukturyzacyjnego nie spowoduje znaczącej poprawy trudnej sytuacji finansowej gospodarstw rolnych.

Chcąc uniknąć mankamentów występujących w tzw. kredytach ZC w związku z nowym programem pomocowym zwracamy uwagę na następujące zagadnienia:

 1. Przyznanie pierwszeństwa w udzielaniu kredytów restrukturyzacyjnych i pożyczek gospodarstwom, które zostały dotknięte negatywnymi warunkami atmosferycznymi, chorobami zwierząt i roślin, szkodami łowieckimi z przyznaniem dodatkowych preferencji.
 2. Konieczność wydłużenia okres udzielenia kredytu restrukturyzacyjnego lub  pożyczki  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na  okres 25-30 lat. Jest to najważniejszy warunek, gdyż determinuje zdolność spłaty kredytu/pożyczki restrukturyzacyjnej. Prosimy o uzasadnienie przyjętych rozwiązań w zakresie zróżnicowania okresów udzielenia  kredytu na maksymalny okres 10  lat oraz  pożyczki maksymalnie na 15 lat (określonej w  art. 5 ustawy).
 3. W przypadku gdy wartość gruntów do zabepieczenia hipotecznego pod gwarancję udzielaną przez KOWR , będzie za niska w stosunku do wysokości pożyczki restrukturyzacyjnej lub wartości nieruchomości, wówczas KOWR może zabezpieczyć gwarancję dodatkowo na ruchomościach i inwentarzu gospodarstwa rolnego poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego.
 4. Wysokość oprocentowania kredytu restrukturyzacyjnego – 0,5%.
 5. Wysokość oprocentowania pożyczki restrukturyzacyjnej – 0,5 % bez pobierania prowizji. Proponowane w art. 5 ust. 9 ustawy oprocentowanie w wysokości 4 punktów procentowych powyżej stopy bazowej  jest nie do przyjęcia, gdyż efektywnie na chwilą obecną jest to 5.85%.

Niezwłocznie należy podjęć rozmowy z Komisją Europejską w zakresie przyznania na ten cel puli środków pomocowych odstępując od ogólnych zasad, aby uzyskać preferencję w tym obszarze. Forma pożyczki zaproponowana w ustawie w naszej ocenie zostanie rozdysponowana w bardzo ograniczonym zakresie, a mamy podstawy przypuszczać, że skorzystają z nich jednostkowe gospodarstwa rolne w skali kraju.

 1. Przyznanie preferencji gospodarstwom realizującym plan restrukturyzacyjny (zatwierdzony przez ODR) w postaci   dopłat do spłaty kapitału pożyczki restrukturyzacyjnej w wysokości nie mniejszej niż 10-15% zadłużenia głównego  po każdym 5 letnim okresie realizacji planu restrukturyzacyjnego.
 2. Określenie zasad prowadzenia procesu restrukturyzacyjnego w sytucji wielości banków finansujących gospodarstwo rolne.
 3. Określenie zasad wyceny gospodarstwa rolnego jako całości, pod potrzeby określenia wysokości hipoteki zabezpieczającej gwarancję KOWR. Określenia zasad uzgadniania wpisów hipoteki KOWR na pierwszym miejscu w miejsce istniejących wpisów hipotecznych Banków finansujących gospodarstwo rolne.

 

W omawianym okresie Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej występował w sprawach dotyczących aktualnych problemów w sektorze rolnym, także tych zgłaszanych przez Rady Powiatowe Podlaskiej Izby Rolniczej:

 

 • Zgłoszenie przedstawicieli PIR do Zespołu dot. podziału województwa podlaskiego na obwody łowieckie;
 • Wystąpienie do Biebrzańskiego/ Narwiańskiego/ Wigierskiego/ Białowieskiego Parku Narodowego ze zgłoszeniem przedstawicieli do Rady Naukowej Parku Narodowego;
 • Pismo do Wojewody Podlaskiego/ KRIR o podjęcie działań gwarantujących pomoc poszkodowanym w wyniku suszy;
 • Wystąpienie do Wójtów/ Burmistrzów ws. powoływania komisji w związku z wystąpieniem suszy;
 • Wystąpienie do KRIR z poparciem wystąpienia rolników w sprawie niewypłaconych odszkodowań za szkody łowieckie;
 • Apel do KRIR o wprowadzenie odszkodowań dla rolników poszkodowanych klęską suszy;
 • Wystąpienie do Wojewody o powołanie komisji Państwowej w związku z wystąpieniem suszy;

 

 

Wydarzenia z udziałem przedstawicieli Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej:

4 czerwca 2018r.- posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku- udział wziął Witold Grunwald- Członek Zarządu;

5 czerwca 2018r.- spotkanie Komitetu Organizacyjnego Wystaw Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie- uczestniczył Arkadiusz Puchacz- pracownik biura;

7-8 czerwca 2018r.- spotkanie Dyrektorów Wojewódzkich Izb Rolniczych- udział wzięła- Barbara Laskowska- Dyrektor Biura;

8 czerwca 2018r.- konferencja „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce” udział wzięła Justyna Kaliszewicz- pracownik biura;

 14- 15 czerwca 2018r.– Konferencja Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich organizowana przez Izbę Rolniczą w Opolu we współpracyz KRIR pn. „Kobiety inspiracją dla innowacyjnej i aktywnej wsi”- udział wzięła Jolanta Wielgat- Członek Zarządu;

17 czerwca 2018r.- „Nadbużańskie Ziołowe Spotkania” w Ziołowym Zakątku- uczestniczył Marek Siniło- Wiceprezes;

21 czerwca 2018r.- 100- lecie Odzyskania Niepodległości oraz 20- lecie samorządu wojewódzkiego w Białymstoku- udział wziął Grzegorz Leszczyński;

23- 24 czerwca 2018r.- Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie-  na X Ogólnopolską Wystawę Bydła Hodowlanego i XXV Regionalna Wystawę Zwierząt Hodowlanych do Szepietowa przyjechało wielu hodowców. Pierwszego dnia Wystawy komisja oceniająca wybrała najbardziej okazałe, mające najlepsze cechy bydła mlecznego. W niedzielę odbyła się uroczysta prezentacja superczempionów i czempionów oraz wręczenie nagród dla najlepszych hodowców. W drugim dniu Wystawy swoją obecnością zaszczycił nas Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. W przemówieniu przedstawił swoje priorytety, oraz plany, które chciałby zrealizować jako Minister Rolnictwa. Po oficjalnych uroczystościach gospodarz Wystawy, Dyrektor PODR Szepietowo oprowadził Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego wraz z delegacją po terenach wystawowych. Podlaską Izbę Rolniczą reprezentowali: Prezes-Leszczyński, Wiceprezes M. Siniło, Jolanta Wielgat- Członek Zarządu, delegaci Podlaskiej Izby Rolniczej oraz pracownicy, którzy przez czas trwania wystawy udzielali informacji rolnikom, którzy zgłosili się na stoisko PIR.

28 czerwca 2018r.– spotkanie robocze w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim dot. zasad szacowania szkód w wyniku suszy- udział wzięli delegaci oraz pracownicy Podlaskiej Izby Rolniczej;

 

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym:

 • Podlaska Izba Rolnicza wydała 7 opinii dot. zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne;
 • Zostały wydane 2 opinie dla Komornika ws. egzekucji komorniczej dot. przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji;
 • Wytypowano przedstawicieli Zarządu do prac komisji konkursowych:
 • Konkurs Podlaska Agroliga 2018- Witold Grunwald;
 • Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne- Marek Siniło.

 

Sporządziła:

Justyna Kaliszewicz