Od 23 sierpnia 2018 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych

wpis w: Szkody łowieckie | 0

Od 23 sierpnia 2018 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Dotyczą one zmiany składu zespołu dokonującego szacowania, obiegu dokumentów związanych z samym szacowaniem oraz komunikacją personalną w tym zakresie.

Najistotniejsze zmiany:

1. wnioski o szacowanie szkód poszkodowani składają do dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich,
2. wnioski powinny być zgłaszane w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody,
3. wszystkie sprawy wszczęte i nie zakończone do dnia wejścia w życie nowych przepisów podlegają procedurom opartych na dotychczasowych zasadach,
4. termin oględzin i szacowania ostatecznego ustalany jest przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego i o tym fakcie ma on obowiązek powiadomić poszkodowanego, jak również wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w ciągu trzech dni od daty otrzymania wniosku o oszacowanie szkody,
5. szacowanie ostateczne przeprowadzone powinno być najpóźniej w dniu zbioru uszkodzonej uprawy. Z kolei o planowanym terminie sprzętu uszkodzonej uprawy jej właściciel lub posiadacz ma obowiązek zawiadomić, w formie pisemnej, dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego nie później niż na 7 dni przed planowanymi czynnościami zbioru,
6. niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje czynności związanych z dokonaniem oględzin lub szacowania ostatecznego,
7. koła łowieckie nie będą ponosiły kosztów udziału w szacowaniu przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego,
8. do czasu wydania nowego rozporządzenia w tej kwestii, zastosowanie znajduje dotychczasowy druk szacowania szkód, który należy zaadaptować do nowych uwarunkowań (poniżej formularz do pobrania).

Druk protokołu szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych