Zespół Doradczy ds. Rozwiązywania Problemów Wsi o strategii rozwoju podlaskiego rolnictwa

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Program dotyczący szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie podlaskim do roku 2030 – to główny temat wtorkowego posiedzenia Zespołu Doradczego do spraw Rozwiązywania Problemów Wsi, któremu przewodniczył wicewojewoda podlaski Jan Zabielski.

Uczestnicy spotkania w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim rozmawiali o strategicznych kierunkach rozwoju uwzględniających specyfikę podlaskiej wsi. Rozmowy te wpisują się w realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku.

Szanse i kierunki rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa do 2020 r. z perspektywą do roku 2030

Program dotyczący szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie podlaskim będzie wypracowany oddolnie, na poziomie województwa. Wojewodę podlaskiego w drugim etapie tworzenia strategii wspierają różne środowiska. Są wśród przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, uczelni oraz związków i organizacji działających w obszarze wsi o rolnictwa.

W trakcie spotkania zostały przedstawione cele i najważniejsze elementy części diagnostycznej oraz omówione założenia do tworzenia części strategicznej programu. Określone zostały również ramy czasowe tj. do 15 marca 2018 r. wszyscy zainteresowani tym dokumentem mogą przekazać propozycje kierunków dalszego rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa.

Uwarunkowania strategiczne rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa to:

1.    Uwarunkowania międzynarodowe, w tym związane z członkostwem  w UE,
2.    Środowisko i zmiany klimatu,
3.    Zmiany demograficzne i społeczne (w tym model konsumpcji),
4.    Zmiany w strukturze gospodarki rolno – żywnościowej,
5.    Szybki rozwój nowych technologii i nowych łańcuchów wartości na obszarach wiejskich,
6.    Zmiany w sposobie wykorzystania zasobów przestrzenie wsi i rolnictwa,
7.    Zmiany w sferze instytucjonalnej.

Tworzona Strategia ma mieć wymiar  terytorialny z tego też względu w miesiącach  luty – marzec br. będą odbywały się spotkania konsultacyjne w powiatach. Wynik tych spotkań pozwolą na wytyczenie właściwych kierunków interwencji, priorytetów rozwoju naszego województwa w perspektywie do 2030 roku.

Zespół Doradczy ds. Rozwiązywania Problemów Wsi o strategii rozwoju podlaskiego rolnictwa