Poprawienie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wolno żyjących

wpis w: Aktualnosci1 | 0

24 sierpnia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Głównym celem ustawy jest poprawienie skuteczności zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wolno żyjących, poprzez uszczegółowienie obowiązujących regulacji w tym zakresie, zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2014 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, jak i wprowadzenie regulacji nowych, m.in. dotyczących obowiązków myśliwych, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich i posiadaczy gospodarstw.

Ustawa nakłada na myśliwych oraz dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, w związku z podejrzeniem wystąpienia choroby zakaźnej wśród zwierząt wolno żyjących, obowiązki analogiczne do obowiązków nałożonych ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt na posiadaczy zwierząt. Dotyczą one m.in. przekazywania informacji o znacznej liczbie nagłych padnięć, uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do zwłok zwierzęcych oraz konieczności udzielania informacji, wyjaśnień i niezbędnej pomocy organom Inspekcji Weterynaryjnej. Wprowadzenie powyższych obowiązków ma zapobiegać ewentualnemu rozprzestrzenianiu się choroby oraz umożliwić szybsze umiejscowienie jej ognisk i zebranie istotnych danych o charakterze epizootycznym.

Powiatowy lekarz weterynarii uzyska uprawnienie do nakazania posiadaczowi gospodarstwa, w drodze decyzji administracyjnej, podjęcia działań w celu umożliwienia wykonania przez myśliwych odstrzału sanitarnego dzików na danym obszarze lub zakazania działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie odstrzału.

Ustawa wprowadza zmiany ułatwiające dokonywanie odstrzału sanitarnego związanego ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt także na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz w ich otulinach.

Ustawa precyzuje istniejące obowiązki dotyczące wykładania mat dezynfekcyjnych, które będą musiały być utrzymywane w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego. Warunki i sposób utrzymywania mat dezynfekcyjnych w przypadku wydania nakazu o ich wyłożeniu, określone zostaną w ramach porozumień zawartych pomiędzy Głównym Lekarzem Weterynarii a zarządcami dróg publicznych.

Ponadto ustawa umożliwi organom Inspekcji Weterynaryjnej wprowadzenie w drodze rozporządzenia – aktu prawa miejscowego, zakazu utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych na danym obszarze, w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania.

Z kolei na Polski Związek Łowiecki ustawodawca nałożył obowiązek wyznaczenia, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii, poszczególnym dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, osób posiadających uprawnienia do wykonywania polowania, do wykonania odstrzału sanitarnego.

Ustawa wprowadza rozwiązanie obligujące do wypowiedzenia umowy dzierżawy obwodu łowieckiego przez dyrektora regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe lub starostę, na wniosek powiatowego lekarza weterynarii lub Polskiego Związku Łowieckiego, w przypadku niewykonywania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego nakazów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 8–8b, art. 46 ust. 3 pkt 8–8c lub art. 47 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy obwodu łowieckiego.

Ustawa dodaje również przepis karny oraz sankcje administracyjne za naruszenia ustanowionych nakazów i zakazów w celu zwalczania lub zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt.

Źródło:

www.krir.pl