Sprawozdanie z działalności Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej grudzień 2016

W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia Zarządu PIR oraz VII posiedzenie Walnego Zgromadzenia. Posiedzenia Zarządu zwołał Prezes- Grzegorz Leszczyński. W posiedzeniu uczestniczyli: Prezes- Grzegorz Leszczyński, Członkowie Zarządu: Piotr Rusiecki i Witold Grunwald oraz Dyrektor Biura- Barbara Laskowska. W kolejnym posiedzeniu uczestniczyli: Prezes- Grzegorz Leszczyński, Członkowie Zarządu: Witold Grunwald i Piotr Rusiecki, Romuald Gosk- Delegat na KRIR oraz Barbara Laskowska- Dyrektor Biura.
W omawianym okresie Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej opiniował następujące akty prawne:
1 grudnia br.- Zarząd po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom wyraził sprzeciw wobec wprowadzenia dodatkowego tatuowania warchlaków numerem siedziby stada w ciągu 30 dni od przemieszczenia. Jest to sprzeczne z zasadami dobrostanu, a powodowanie dodatkowego stresu u prosiąt może mieć negatywny wpływ na ich zdrowie, co przekłada się na spadek wyników produkcyjnych

14 grudnia br.- Zarząd po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia MRiRW w sprawie sposobu ustalenia i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej nie zgadza się na wprowadzenie proponowanych zmian dotyczących podniesienia opłat za badanie i przeprowadzenie kontroli zwierząt. Należy zweryfikować i uszczelnić dotychczasowy system. Powinno się rozważyć udostępnienie bazy IRZ Inspekcji Weterynaryjnej, dzięki czemu będzie mogła na bieżąco monitorować przemieszczanie zwierząt w kraju. Nielegalny obrót świń zaczyna się w momencie braku rejestracji warchlaków w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zwiększenie stawek opłat jeszcze bardziej zniechęci rolników do rejestracji świń i zwiększy tylko nielegalny ich obrót. Oczywiście zwierzęta powinny być badane przed przemieszczeniem, jednak proponowane zmiany spowodują, że rolnicy będą ponosili dodatkowe koszty związane z hodowlą zwierząt. Na chwilę obecną hodowcy są obciążeni finansowo poprzez obowiązek przestrzegania zasad bioasekuracji oraz znakowania. Podwyższenie kosztów jedynie dodatkowo obciąży kieszeń rolnika, a w żaden sposób nie przyczyni się do skutecznej walki z ASF.
19 grudnia br.- Zarząd przekazał uwagi do rządowego projektu zmian w ustawie- Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Zawnioskował by w nowelizacji ustawy podstawowym stacjom kontroli pojazdów możliwość wykonywania badań okresowych dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony bez względu na ich rodzaj i przeznaczenie. Do 31.12.2015 r. podstawowe stacje kontroli pojazdu miały w swoim wyróżniku „T" oraz doświadczenie, odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie do prowadzenia badań technicznych ciągników i przyczep rolniczych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t. Obecnie przeglądy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (także ciągników i przyczep) można wykonać wyłącznie w stacjach o statusie okręgowych. Podróż wolnobieżną maszyną do oddalonej często o kilkadziesiąt kilometrów stacji jest kosztowna, gospodarze tracą wiele cennego czasu. Niejednokrotnie jest też spowolniony ruch drogowy na terenie całego kraju.
22 grudnia br.- Zarząd zapoznał się z projektem rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitriź similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner). Rozporządzenie nie wprowadza wielkich zmian. Na terenie naszego kraju pchełki- Epitrix sp. dotychczas nie stwierdzono. Od 2013 roku prowadzone są lustracje na plantacjach sadzeniaków, lustracje bulw po zbiorach połączone z obieraniem oraz kontrole bulw ziemniaków pochodzących z Hiszpanii i Portugalii. Pobierane są również każdego roku próby bulw do badań laboratoryjnych. Lustrowane są również w kierunku tego szkodnika uprawy innych roślin żywicielskich z rodz. Solanaceae- sadzonki pomidora i papryki. Zapisy zmian w rozporządzeniu dotyczą błędnego rozpoznania gatunku (dot. Epitrix similaris zastąpiono Epitrix papa). Natomiast zwiększenie strefy bezpieczeństwa ze 100 do 500 m wynika z doświadczeń i wskazań z Hiszpanii i Portugalii gdzie prowadzi się działania- zwalczania tego organizmu. Zmiany dostosowują nasze przepisy do postanowień Decyzji Komisji Europejskiej. W oparciu o doświadczenia i zalecenia z innych krajów UE zostaną zastosowane w przypadku pojawienia się organizmu szkodliwego.
23 grudnia br.- Zarząd po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty wniósł następującą uwagę:
 w §4 pkt. 1 ust. 4 podp. c) ustalono, iż odbiorcami usług doradczych w odniesieniu do poszczególnych usług doradczych jakie mogą być objęte operacją są rolnicy oraz właściciele lasów, którzy nie ukończyli 40 roku życia. Bezzasadne jest ograniczanie beneficjentów. Osoby powyżej 40 roku życia nie są w wieku emerytalnym. Są to ludzie w sile wieku, często stawiający na rozwój swojego gospodarstwa. Ludzie, którzy korzystają w dalszym ciągu dopłat bezpośrednich, samodzielnie prowadzą gospodarstwa oraz w nie inwestują i modernizują, chcąc się dalej rozwijać.
W omawianym okresie Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej występował w sprawach dotyczących aktualnych problemów w sektorze rolnym, także tych zgłaszanych przez Rady Powiatowe Podlaskiej Izby Rolniczej:
Na wniosek Rady Powiatowej w Grajewie Zarząd wystąpił do:
 Prezesa SM Mlekpol z prośbą o rozważenie możliwości utrzymania w gminie Wąsosz istniejących punktów odbioru mleka;
 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o podjęcie zdecydowanych działań, które zapobiegną wypadkom komunikacyjnym z udziałem dzikich zwierząt, głownie łosiami i poprawią bezpieczeństwo zarówno ludzi, jak i zwierząt;
Zarząd rozpatrzył wniosek Rady Powiatowej PIR w Wysokiem Mazowieckiem o udostępnienie informacji o wysokości odpisu z tytułu podatku rolnego. Zarząd zlecił wykonanie wniosku i przekazanie stosownej informacji dotyczącej gmin powiatu wysokomazowieckiego.

16 grudnia br.:
 Zarząd zwrócił się do ANR w Suwałkach z wnioskiem o organizowanie kwalifikacji oraz przetargów możliwie najbliżej nieruchomości na którą jest ogłaszany przetarg, ewentualnie o rozważenie zwrotu kosztów przedstawicielom PIR- za dojazdy na kwalifikacje oraz przetargi odbywające się poza powiatami, które zamieszkują;
 Zarząd wystąpił do KRIR o wyjaśnienie podstaw na których zostały ustalone kryteria przyznawania środków z operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" oraz odpowiedź dlaczego nie zostali nią objęci wszyscy rolnicy, którzy ponieśli szkody;
29 grudnia br.- Zarząd poparł uwagi zgłoszone przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie dotyczące rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności oraz poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna" objętego PROW na lata 2014-2020. Treść w załączniku.
Wydarzenia z udziałem przedstawicieli Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej:
8 grudnia br.- posiedzenie Rady Powiatowej w Suwałkach, uczestniczyła Dyrektor Biura;
9 grudnia br.:
 Konferencja Izb Rolniczych w Sejmie, w której uczestniczyli: Prezes- Grzegorz Leszczyński oraz 5 delegatów Podlaskiej Izby Rolniczej.
 Wspólne posiedzenie Rad z powiatów: łomżyńskiego, kolneńskiego, grajewskiego oraz zambrowskiego, udział wzięli: Wiceprezes- Adam Niebrzydowski oraz Członek Zarządu- Witold Grunwald;
12 grudnia br.:
 Spotkanie opłatkowe- Podlaskie Forum Gospodarcze w Białymstoku, uczestniczył Prezes- Grzegorz Leszczyński;
 VII Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej odbyło się w Folwarku Nadawki, udział wzięli delegaci WZ PIR oraz zaproszeni goście. Z delegatami spotkał się Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego wyjaśnił, jak doszło do konieczności zorganizowania referendum w sprawie lotniska regionalnego i omówił kwestie finansowe. W czasie spotkania poruszano także kwestie wykorzystania środków z RPO. Marszałek Stefan Krajewski zapewniał, że środki z PROW są wykorzystywane sprawnie oraz podkreślił, że podpisano już 103 umowy na przebudowy dróg lokalnych. Wskazał, że dzięki uzyskaniu oszczędności, uruchamiane będą kolejne działania. Poinformował, że po Nowym Roku mają być uruchomione środki na targowiska lokalne – ma ich być 10-12. W spotkaniu uczestniczył również Grzegorz Piekarski – Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który omówił tematykę odpowiedzialności Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w zakresie szkód wyrządzanych przez zwierzęta objęte ochroną (w szczególności bobra) w gospodarstwach rolnych oraz działania podejmowane w celu ograniczenia szkód. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Udział wziął także Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski. Podczas spotkania podsumowano bieżącą działalność Izby, a Agencja Rynku Rolnego podsumowała m.in. działalność wygaszania produkcji mlecznej w regionie. Spotkanie zakończyło się wspólnym łamaniem opłatka i złożeniem życzeń świątecznych.
13 grudnia br.- posiedzenie Podlaskiego Forum Gospodarczego, w którym uczestniczył Prezes- Grzegorz Leszczyński;
14 grudnia br.:
 jubileusz 120- lecia utworzenia i 20 lat reaktywacji samorządu rolniczego w Wielkopolsce, który odbył się w Poznaniu. Udział wzięli: Prezes- Grzegorz Leszczyński oraz Dyrektor Biura- Barbara Laskowska;
 spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców z województwa podlaskiego „Nowy jedwabny szlak- rynki Azji Środkowej- szanse rozwoju dla podlaskich eksporterów" w Białymstoku, uczestniczył Członek Zarządu- Witold Grunwald;
16 grudnia br.:
 Posiedzenie Rady Powiatowej PIR Białystok, udział wziął: Prezes Grzegorz Leszczyński, Członek Zarządu- Antoni Sowiński oraz Prezes Spółki Prosperita- Joanna Raś;
 Spotkanie opłatkowe Północno- Wschodniej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej, udział wziął Prezes- Grzegorz Leszczyński;
20 grudnia br.:
 zebranie wiejski w Jagodnikach, w którym uczestniczył Prezes- Grzegorz Leszczyński;
 posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Białymstoku, udział wziął Członek Zarządu- Witold Grunwald
22 grudnia br.
 posiedzenie Rady Społecznej ANR w Suwałkach, uczestniczyli Członkowie Zarządu: Witold Grunwald oraz Antoni Sowiński;
 posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Mońkach, udział wziął Członek Zarządu- Piotr Rusiecki;
Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym
Zarząd spotkał się z przedstawicielem Grodzieńskiego Obwodowego Stowarzyszenia Rolników w celu podpisania tzw. fiszki projektowej, czyli założeń do wspólnego projektu, który zostanie złożony w ramach programu transgranicznego Polska- Białoruś- Ukraina. Projekt zakłada szkolenia dla 20 gospodarstw zajmujących się agroturystyką, które zechcą podnieść jakość swoich usług z ukierunkowaniem na klienta z Białorusi, w przypadku gospodarstw z Białorusi i polskiego klienta- w przypadku gospodarstw białoruskich. Spotkania mają być okazją do wymiany doświadczeń i poszukiwań wspólnych elementów kultury. Smacznie i turystycznie między sąsiadami jest tytułem, jak i mottem przedsięwzięcia.
Zarząd uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej, która odbyła się 6 grudnia 2016r. Komisja Rewizyjna przeanalizowała audyt przeprowadzony w Podlaskiej Izbie Rolniczej i spółce Prosperita oraz zapoznała się z raportami. Audyt został przeprowadzony w celu weryfikacji zgodności wydatków z zapisami ustawy o izbach rolniczych i Statutem Podlaskiej Izby Rolniczej.
Następnie Zarząd wziął udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej, podczas której został omówiony plan finansowy na 2017 rok. Prezes poinformował, że w związku z przewidywanym zmniejszeniem wpływów na 2017 rok przy wzroście wydatków m.in.: z tytułu wzrostu płacy minimalnej, niezbędne będzie podjęcie działań oszczędnościowych.
29 grudnia br. odbyła się Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich, którą zwołał Przewodniczący- Jan Wdowiak.

Sporządziła:
Justyna Kaliszewicz
Biuro PIR Porosły