Uwagi do zasad przyznawania pomocy w ramach poddziałania 5.2 „Wsparcie inwestycji w odtwarzaniu gruntów rolnych i przywracania potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”- operacje