W sprawie listy rzeczoznawców

wpis w: Szkody łowieckie | 0

Z przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz.U. 2016 poz. 1082), wynika iż wejście w życie przepisów dotyczących prowadzenia przez izbę rolniczą listy rzeczoznawców powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, tj. 5 sierpnia 2016 r.


Niestety do dnia dzisiejszego minister właściwy do spraw środowiska nie wypełnił delegacji określonej w art. 1 pkt. 2 dotyczącej zmiany art. 41b ust. 8 w/w ustawy, tj. nie określił w drodze rozporządzeń sposobu prowadzenia przez izby rolnicze list rzeczoznawców, ani sposobu sprawdzania spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 5, przez osoby ubiegające się o wpis na listę rzeczoznawców. Co więcej, nie przesłano też do konsultacji społecznych w/w projektów rozporządzeń do izb rolniczych, które ustawowo są zobligowane do prowadzenia listy rzeczoznawców.

W związku z powyższym, 10 listopada 2016 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło o niezwłoczne przedstawienie samorządowi rolniczemu do opinii projektów rozporządzeń, tak aby ustawa wraz z aktami wykonawczymi mogła wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Źródło:

www.krir.gov.pl