Egzekucje komornicze vs. przepisy ograniczające obrót nieruchomościami rolnymi

wpis w: Obrót ziemią | 0

W odpowiedzi na zapytanie KRIR w kwestii odnoszącej się do ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego – dalej ukur (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.), Agencja Nieruchomości Rolnych wyjaśnia, że sprzedaż nieruchomości rolnej w ramach egzekucji komorniczej, której powierzchnia wynosi 0,3 ha i więcej, podlega pod regulację art. 2a ust. 1 ukur, z którego wynika, iż nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

Przez nabycie nieruchomości rolnej, w myśl art. 2 pkt 7 ukur, należy rozumieć przeniesienie własności nieruchomości rolnej lub nabycie własności nieruchomości rolnej w wyniku dokonania czynności prawnej lub orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, a także innego zdarzenia prawnego.

 

Zgodnie natomiast z art. 2a ust. 4 ukur, nabycie nieruchomości przez inne podmioty oraz w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 3 pkt 1-4 ukur, może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze administracyjnej.

 

W przypadku zatem rozstrzygnięcia licytacji na rzecz osoby nie spełniającej wymogów określonych w ukur, przysądzenie prawa własności na rzecz takiej osoby może nastąpić dopiero po uzyskaniu zgody Prezesa ANR wyrażonej w formie decyzji administracyjnej.

Źródło:

www.krir.pl