Sprawozdanie z działalności Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej lipiec 2016

W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia. Pierwsze posiedzenie odbyło się 17 sierpnia 2016r. W posiedzeniu uczestniczyli: Grzegorz Leszczyński- Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej, Adam Niebrzydowski- wiceprezes PIR, Witold Grunwald, Piotr Rusiecki, Antoni Sowiński, Joanna Raś- Prezes spółki Prosperita oraz Barbara Laskowska- Dyrektor Biura PIR. Kolejne posiedzenie Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej odbyło się 26 sierpnia 2016r. W posiedzeniu uczestniczyli: Grzegorz Leszczyński- Prezes PIR, Adam Niebrzydowski- wiceprezes PIR, Członek Zarządu Antoni Sowiński oraz Barbara Laskowska- Dyrektor Biura.
W omawianym okresie Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej opiniował następujące akty prawne:
 Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych „ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W omawianym okresie sprawozdawczym Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej występował w następujących sprawach:

 Wystąpienie z wnioskiem do Ministra Środowiska o pomoc w rozwiązaniu problemów jakie stwarzają dzikie gęsi;
 Wystąpienie do Ministra Środowiska z propozycją, by to pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego zajęli się szacowaniem szkód;
 Wystąpiono z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie zakładu mięsnego, zarówno w zakresie uboju, jak i przetwórstwa mięsa na terenie województwa podlaskiego;
 Zarząd zwrócił się do kancelarii prawnej o interpretację przepisów UE oraz krajowych związanych z wyznaczeniem stref z ograniczeniami, w kontekście prawa do swobody handlu.
Wydarzenia z udziałem przedstawicieli Podlaskiej Izby Rolniczej:
 7 sierpnia br. w IX Światowym Dniu Mleka w Wysokiem Mazowieckiem udział weźmie Prezes Grzegorz Leszczyński
 17 sierpnia br.- Uroczyste ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" i wręczenie nagród. Uczestniczył Witold Grunwald. Zarząd postanowił przyznać nagrody za zajęcie I, II i III miejsca o łącznej wartości 800zł;
 24 sierpnia br. Jubileusz 120-lecia powstania pierwszej na ziemiach polskich izby rolniczej oraz 20-lecie reaktywacji izb rolniczych. Podlaską Izbę Rolniczą reprezentował Zarząd, Dyrektor, Prezes Spółki Prosperita oraz Delegat do KRIR;
 28 sierpnia br. w Dożynkach Wojewódzkich w Szumowie udział wzięli Prezes Leszczyński, delegaci powiatów ościennych, natomiast pracownicy Biur Powiatowych zorganizowali stoisko wystawowe;
 30 sierpnia br.- Antoni Sowiński- Członek Zarządu PIR oraz Anna Obermiler- pracownik Biura PIR wzięli udział w zgromadzeniu przed Urzędem Wojewódzkim, mającym na celu zgłoszenie sprzeciwu wobec nieprawidłowej i nieskutecznej polityki rządu w zakresie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzeniania się ASF;
 Spotkanie szkoleniowe organizowane przez Głównego Lekarza Weterynarii i Państwowego Instytutu w Puławach w związku z sytuacją epizootyczną dotyczącą wystąpienia afrykańskiego pomoru świń- Przewodniczący Rad Powiatowych PIR

 Zarząd uczestniczył w spotkaniu rolników zajmujących się chowem i hodowlą trzody chlewnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem, które odbyło się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. W spotkaniu udział wzięli także Pan Jacek Bogucki- Sekretarz Stanu w MRiRW i Pan Włodzimierz Skorupski- Główny Lekarz Weterynarii. Spotkanie było poświęcone problemowi ASF.
Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym :
Na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Podlaska Izba Rolnicza wydała 6 opinii w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne i/lub nierolnicze.
Udział delegatów PIR w pracach komisji przetargowych na sprzedaż nieruchomości rolnych: 12