Sprawozdanie kwiecień 2016- czerwiec 2016

W okresie sprawozdawczym kwiecień- czerwiec 2016r. Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej realizował zadania wynikające ze Statutu PIR oraz ustawy o izbach rolniczych, a także działania określone przez Walne Zgromadzenie PIR oraz wnioski zgłaszane przez Rady Powiatowe Podlaskiej Izby Rolniczej.

W omawianym okresie Zarząd PIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

01 kwiecień br. – uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne" objętego PROW na lata 2014-2020.

08 kwiecień br. – wniosek do Wojewody Podlaskiego o podjęcie działań w kwestii rozszerzenia listy gatunków zwierząt, za których wyrządzone szkody odpowiedzialność finansową weźmie Skarb Państwa.

11 kwiecień br. – uwagi do wystąpienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie tuczu nakładczego trzody chlewnej.

11 kwiecień br. – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

18 kwiecień br. – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018.

19 kwiecień br. – wniosek do Ministra Środowiska z prośbą o zmiany w Ustawie Prawo Łowieckie i Ustawie
o Ochronie Przyrody umożliwiające odstrzał dzików w Parkach Narodowych i Rezerwatach Przyrody.

19 kwiecień br. – uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno- ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 2014-2020.

19 kwiecień br. – poparcie pisma Rolniczego Komitetu Obywatelskiego gmin biebrzańskich dotyczącego przesunięcia terminów związanych z rozstrzygnięciem przetargów nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości.

19 kwiecień br. – wniosek do Krajowej Rady Izb Rolniczych o możliwość pozyskania przez rolnika stażysty
z Powiatowych Urzędów Pracy.

26 kwiecień br. – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwiązania Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego PROW na lata 2014-2020.

02 maj br. – uwagi do projektu Ustawy Prawo Wodne.

09 maj br. – uwagi do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szacowania szkód wyrządzanych przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową.

10 maj br. – wystąpienie do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.

17 maj br. – uwagi do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

23 maj br. – na wniosek Rady PIR powiatu sejneńskiego zwrócono się do Wojewody Podlaskiego
o uproszczenie procedur przekraczania granicy polsko – litewskiej na przejściach tzw. „lokalnych".

30 maj br. – stanowisko Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich w sprawie Targowiska w Zambrowie.

01 czerwiec br. – uwagi do poselskiego projektu ustawy o sprzedaży żywności przez rolników.

08 czerwiec br. – wniosek do Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie Targowiska w Zambrowie.

09 czerwiec br. – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Przedstawiciele Podlaskiej Izby Rolniczej uczestniczyli w:
• 5 kwietnia 2016 r. w Łomży uroczystości z okazji 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich zorganizowana przez Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łomży.
• 6 kwietnia 2016 r. posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju pt. „Wieś i rolnictwo. Problemy, zagrożenia, szanse" w Pałacu Prezydenckim.
• 13 kwietnia 2016 r. spotkaniu dotyczącym realizacji rocznych planów łowieckich w sezonie 2015/2016 i założeń do planów łowieckich w roku gospodarczym 2016/2017, jak również realizacji postanowień rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2016r w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików.
• 20 kwietnia 2016 r. spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
w Białymstoku z producentami trzody chlewnej z terenów objętych restrykcjami w związku
z afrykańskim pomorem świń.
• 20 kwietnia 2016 r. spotkaniu Zespołu do spraw funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego.
• 22 kwietnia 2016 r. w Parku Naukowo – Technologicznym w Suwałkach z inicjatywy Jana Wdowiaka – przewodniczącego Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu suwalskiego – spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem.

• 22 kwietnia 2016 r. w debacie poświęconej realizacji zadaniom z zakresu rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego, rozwoju obszarów wiejskich i podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi działań.
• 22-24 kwietnia 2016 r. z inicjatywy Jana Wdowiaka – przewodniczącego Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu suwalskiego odbył się wyjazd na wystawę „Natura Expo 2016" do Rygi.
• 25 kwietnia 2016 r. posiedzeniu Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego w Warszawie.
• 28 kwietnia 2016 r. posiedzeniu Kapituły Nagrody Podlaska Marka w Białymstoku.
• 5 maja 2016 r. spotkaniu komisji konkursowej wojewódzkiego etapu konkursu AgroLiga 2016.
• 5 maja 2016 r. konferencji nt. diagnozy stanu polskiego rolnictwa organizowanej przez Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
• 7- 8 maja 2016 r. uroczystościach odbywających w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Suwałkach. Podczas Agro festynu wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki wręczył honorowe odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa". Natomiast wojewoda podlaski wyróżnił doradców oraz przedstawicieli Podlaskiej Izby Rolniczej, którzy wnieśli największy wkład pracy przy oszacowaniu strat na obszarach dotkniętych suszą w 2015 roku na terenie naszego regionu oraz Krajowych Uroczystości Wspomnienia Świętego Izydora Oracza w Białymstoku podczas których nastąpiło uhonorowanie laureatów XII Edycji medalem za szczególne zasługi w rolnictwie.
• 9 maja 2016 r. spotkaniu z Przewodniczącymi Rad Powiatowych PIR wraz z przedstawicielami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i rolnikami w siedzibie Biura Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach. Głównym tematem była sprawa ciągle nierozwiązanego problemu szkód łowieckich wyrządzanych przez dziki w uprawach rolnych
.
• 10 maja 2016 r. IV Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych w Warszawie. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności KRIR za 2015 rok, a także udzielenie Zarządowi KRIR absolutorium za 2015 rok.
• 13 maja 2016 r. Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Białymstoku.
• 16 maja 2016 r. uroczystym otwarciu nowego obiektu w siedzibie Oddziału Białostockiego Regionu Oceny Parzniew w Jeżewie Starym.
• 17 maja 2016 r. posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym.
• 18 maja 2016 r. spotkaniu Komitetu Organizacyjnego XXIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie.
• 19 maja 2016 r. spotkaniu z mieszkańcami gminy Raczki z udziałem inwestora t.j. GAZ-SYSTEM S.A. realizatora budowy transgranicznego gazociągu łączącego systemy przesyłowe Polski oraz Litwy na terenie województwa podlaskiego.
• 27 maja 2016 r. w uroczystościach 90 – lecie Litewskich Izb Rolniczych w Kaunas.
• 3 czerwca 2016 r. posiedzeniu Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego w Warszawie.
• 5 czerwca 2016 r. w VIII Forum Rolnicze w Janowie.
• 7 czerwca 2016 r. roboczym spotkaniu w Domu Litewskim w Sejnach, przedstawicieli Podlaskiej Izby Rolniczej reprezentowanej między innymi przez Prezesa Grzegorza Leszczyńskiego, Wiceprezesa – Adama Niebrzydowskiego, Członków Zarządu – Piotra Rusieckiego oraz Antoniego Sowińskiego, Panią Dyrektor Biura PIR Barbarę Ewę Laskowską, Romę Syczewską, Iwonę Denisiuk, Olgierda Palanisa – Przewodniczącego Rady Powiatowej PIR w Sejnach, oraz Jana Wdowiaka – przewodniczącego Komisji ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich. U źródeł tradycji regionów – czyli nowe możliwości jakie niesie za sobą współpraca Polski i Litwy. Podpisano umowę partnerską.
• 8 czerwca 2016 r. w siedzibie Oddziału odbyło się uroczyste podsumowanie etapu regionalnego XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
• 14 czerwca 2016 r. Ministerstwie Rolnictwa a następnie w ogrodach Pałacu Prezydenckiego w finale najbardziej prestiżowego konkursu rolniczego w kraju – AgroLiga. Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach: rolników i przedsiębiorców sektora rolniczego. Gratulacje i dyplomy odebrało szesnastu rolników i piętnastu przedstawicieli firm. Tytuł Krajowego Mistrza 2015 otrzymali Anna i Sylwester Jaszczołt z powiatu siemiatyckiego. W kategorii firmy wicemistrzem został Metal-Fach z Sokółki, nagrodę odebrał wiceprezes Janusz Kaźmierowski.
• 25 czerwca 2016 r. Pałacu Branickich w Białymstoku w spotkaniu „Podlaska Przedsiębiorczość 2016" a okazji Dni Miasta Białegostoku.
• 25 -26 czerwca 2016 r. Szpietowie na targach XXIII Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych po raz kolejny odbył się Piknik wieprzowy.

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym:

Na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych PIR wydała opinie w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne i/lub nierolnicze oraz opinie w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnych.
• odbyło się 6 posiedzeń Zarządu,
• udzielano porad w sprawach szkód łowieckich

Opracowała:
Iwona Denisiuk
Biuro PIR Porosły
Wszystkie wystąpienia i odpowiedzi oraz sprawozdanie dostępne jest do pobrania na stronie internetowej www.pirol.pl w zakładce – Działalność Zarządu