Premia dla młodych rolników

Wnioski o przyznanie pomocy rolnicy mogą składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.
Najważniejsza zmiana polegać będzie dla wnioskodawców, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego i prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący rozpoczną po złożeniu wniosku o premię.
O premie może się starać osoba, która:
• ma nie więcej niż 40 lat,
• posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
• stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 18 miesięcy przed jego złożeniem,
przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa:
• nie wystąpiła m. in. o: przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich, pomoc finansową na operację typu „Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020, pomoc finansową w ramach PROW 2007-2013 na działania „Ułatwienie startu młodym rolnikom" i „Korzystanie z usług przez rolników i posiadaczy lasów" oraz pomoc finansową w ramach PROW 2004-2006 na działanie „Ułatwienie startu młodym rolnikom" jak również nie wystąpiła o pomoc finansową w ramach Programu SAPARD,
– nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada,
– nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej.
Młody rolnik ma też trzy lata na to, aby uzupełnić kwalifikacje zawodowe.
Wielkości ekonomiczna gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy euro.
Należy pamiętać, że powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, musi być co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa – średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów.
Ponadto beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.
Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:
I – w wysokości 80% – po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
II – w wysokości 20% – po realizacji biznesplanu.

 

Dokumenty potrzebne do wypełniania wniosku „ Premia dla młodych rolników"
– Dokument potwierdzający posiadanie bądź własność min. 1ha użytków rolnych (umowa dzierżawy, akt notarialny bądź postanowienie o nabyciu spadku)
– aktualne wypisy z rejestru gruntów
– kopie dokumentów tożsamości ( młodego rolnika, małżonka i osoby przekazującej gospodarstwo )
– dokumenty potwierdzające wykształcenie
– wniosek o przyznanie płatności na 2016 rok
– stan zwierząt na dzień 01.01.2016 i stan obecny
– polisa ubezpieczeniowa budynków gospodarskich
– zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieprowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej
– zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieprowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej (małżonek)
– spis maszyn jakie przejmuje młody rolnik
– oferty bądź spis inwestycji/ maszyn, które mają być zakupione prze młodego rolnika na kwotę 100 tys. Złotych
– ilość planowanych zakupów i sprzedaży (obornika, słomy, gnojowicy)