Modernizacja gospodarstw rolnych

Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 można składać wnioski na modernizację gospodarstw rolnych. Celem wsparcia jest zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w obszarach takich jak:
– rozwój produkcji prosiąt
– rozwój produkcji mleka krowiego
– rozwój produkcji bydła mięsnego
– inne operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

 

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych". Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie: o 500 tys. zł na jednego Beneficjenta i jedno gospodarstwo, z zastrzeżeniem, że: o 200 tys. zł przyznawane jest dla operacji obejmującej inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażaniem, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, w tym ich wyposażaniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem, o 900 tys. przyznawane jest dla operacji realizowanej w obszarze rozwój produkcji prosiąt.

 

W przypadku inwestycji rozwoju produkcji mleka krowiego- pomoc może zostać przyznana jeśli w gospodarstwie jest utrzymywane co najmniej 25 krów, albo utrzymanie minimum 15 krów i w wyniku realizacji operacji nastąpi wzrost krów do co najmniej 25 sztuk.
W przypadku inwestycji w produkcję prosiąt- minimalna liczba loch po zrealizowaniu operacji ma wynosić 50 sztuk.

 

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR. Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

 

Dokumenty potrzebne do wypełnienia wniosku ,,Modernizacja gospodarstw rolnych"
– kopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
– kopia dokumentów potwierdzających osiągnięcia przychodu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej
– kopia dokumentów tożsamości
– kopia dokumentów potwierdzających posiadanie gospodarstwa
– zaświadczenie wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie higieny i warunków utrzymania zwierząt
– wypisy z rejestru gruntów
– umowa dzierżawy- jeśli takowa jest
– stan zwierząt ( wydruk z ARiMR)
– wypis wszystkich maszyn, ciągników, urządzeń z podaniem parametrów, roku produkcji
– wypis budynków, budowli z podaniem wymiarów, pojemności, powierzchni, rok budowy
– plan sytuacyjny siedliska
– rzut obory z podaniem ilości stanowisk i rodzaju ściółki
– nakaz płatniczy
– kopia wniosku o dopłaty 2015 r.
– wydatki w gospodarstwie (roczne)
– podanie wielkości produkcji docelowo
– oferty na sprzęt
– dane współposiadacza gospodarstwa