Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Klęski żywiołowe oraz inne nieprzewidywalne zdarzenia to „chleb powszedni" w rolnictwie na całym świecie. Należy się też spodziewać wystąpienia takiego ryzyka na terenach wiejskich w Polsce. Unia Europejska w ramach PROW 2014-20 dała polskim rolnikom i instytucjom działającym w otoczeniu rolnictwa narzędzie do naprawiania tych szkód.

 
Jest to pomoc w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych". Pomoc obejmie odbudowę zniszczonych przez klęski żywiołowe, niekorzystne zjawiska klimatyczne lub katastrofy gospodarstwa rolne i przywrócenie w nich produkcji rolniczej. Pomoc będzie udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje odtwarzające potencjał produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Pomoc ma być przeznaczona na odtworzenie tych składników potencjału produkcyjnego gospodarstwa, które uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku wystąpienia wyżej wymienionych zdarzeń. Pomoc nie będzie przysługiwała do budynków lub budowli wchodzących w skład gospodarstwa, do których rolnik jest prawnie obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia klęsk związanych z chorobami zwierząt, możliwe jest przywrócenie potencjału produkcji w innym zakresie niż ten, którego dotyczyła klęska.
Pomoc będzie przyznawana, jeżeli wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, w gospodarstwie prowadzona jest zarobkowa działalność rolnicza w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w gospodarstwie w wyniku klęski żywiołowej lub działań podjętych zgodnie z dyrektywą 2000/29/WE w celu zwalczenia lub powstrzymania choroby roślin lub inwazji szkodników uległo zniszczeniu co najmniej 30% odpowiedniego potencjału rolnego.
Przewiduje się preferencje w przyznawaniu pomocy w przypadku:
1) szkód powstałych w budynkach lub budowlach, wykorzystywanych do prowadzenia działalności rolniczej, do których rolnik nie jest zobowiązany zawrzeć umowy ubezpieczenia obowiązkowego na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
2) szkód powstałych w plantacjach chmielu i w sadach lub plantacjach krzewów owocowych, owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
3) gdy produkcja w gospodarstwie jest objęta dobrowolnym ubezpieczeniem.

 
Ponadto przewiduje się wprowadzenie kryteriów wyboru preferujących wielkość stada w gospodarstwie w przypadku operacji przyczyniających się do przywrócenia potencjału produkcji rolnej w sytuacji wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt, wymagających zaprzestania chowu tych zwierząt.
Beneficjent- rolnik może otrzymać 80% kosztów kwalifikowalnych operacji jednak wielkość pomocy nie może przekroczyć wartości szkód spowodowanych w odpowiednim potencjale produkcyjnym w gospodarstwie. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie będzie mogła przekroczyć 300 000 zł.