Procedury dotyczące odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry

wpis w: Szkody łowieckie | 0

1. Podstawa Prawna

Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz.1220) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez bobry, wilki i żubry. Odpowiedzialność ta nie obejmuje utraconych korzyści. Oględzin i szacowania w/w szkód a także ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na terenie parku narodowego dyrektor tego parku.


Rzeczoznawca działający na zlecenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku lub pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku ustala rodzaj, zakres oraz wielkość odszkodowania. Wszczęcie sprawy następuje po złożeniu lub przesłaniu przez poszkodowanego kompletnego wniosku na poniższy adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku lub adres Wydziału Spraw Terenowych w Suwałkach i Łomży – w zależności od miejsca wystąpienia szkody.

2. Wymagane dokumenty

1) wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry;

2) mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki, na której wystąpiła szkoda;

3) aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów;

4) umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawienia działki);

5) upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli;

6) pozwolenie na budowę (w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych) lub pozwolenie wodno-prawne (w przypadku korzystania z wód płynących).

3. Forma załatwienia sprawy

Protokół oględzin i szacowania szkody wyrządzonej przez bobry w gospodarstwach rolnych, leśnych i rybackich.

4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska:

– Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku 

  Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 

  ul. Dojlidy Fabryczne 23 

  15-554 Białystok

– Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku 

  Wydział Spraw Terenowych w Suwałkach 

  ul. Sejneńska 13  

  16-400 Suwałki

– Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku 

  Wydział Spraw Terenowych w Łomży 

  ul. Nowa 2 

  18-400 Łomża

Po przyjęciu wniosku, przeprowadzane są oględziny przez pracowników rdoś mające na celu zweryfikowanie powstałych szkód i ich policzenie (pracownicy rdoś nie wykonują oszacowania).

Po pozytywnym zweryfikowaniu na gruntach wnioskodawcy wykonywane jest oszacowanie przez uprawnionego do tego celu rzeczoznawcę majątkowego, wybranego na drodze przetargu (rzeczoznawca nie jest pracownikiem rdoś i nie pobiera żadnych opłat od wnioskodawcy podczas przeprowadzania oszacowania – rzeczoznawca jest finansowany przez rdoś).

Po ustaleniu kwoty zaistniałej szkody która jest wskazana w operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę następuje wypłata odszkodowań przez regionalną dyrekcję ochrony środowiska w miarę posiadania środków finansowych przeznaczonych na przedmiotowe cele.

Wnioskodawca może składać kolejny wniosek dotyczący odszkodowania za szkody bobrowe mimo że poprzedni wniosek zakończył się wypłatą odszkodowania. Wówczas brane są pod uwagę szkody które powstały od dnia w którym był rzeczoznawca.

Cała procedura zaczyna się od nowa, czyli do kolejnego wniosku należy również dołączyć aktualne załączniki wymienione wyżej.