Uwaga Młodzi Rolnicy

 

Przypominamy wszystkim rolnikom, szczególnie tym, którzy otrzymali premię na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania, o konieczności zgłoszenia gospodarstwa u Powiatowego Lekarza Weterynarii. Obowiązek ten wynika z faktu złożenia oświadczenia o spełnianiu wymagań w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt, gdzie jednym z punktów listy jest deklaracja że "Gospodarstwo posiada zezwolenie na produkcję pasz lub dokument potwierdzający rejestrację".
Osoby, które tego nie zrobią mogą zostać ukarane sankcją w postaci konieczności zwrotu części otrzymanej premii za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia gospodarstwa do Powiatowego Lekarza Weterynarii, jako podmiotu działającego na rynku pasz.
Obowiązek takiego zgłoszenia dotyczy praktycznie wszystkich gospodarstw rolnych. Przepisy mówią, że takiego zgłoszenie powinny dokonać podmioty (w tym gospodarstwa rolne) zajmujące się następującą działalnością:


• wytwarzaniem produktów rolnych, w tym ich uprawą, zbiorem, przechowywaniem, przetwarzaniem, transportem lub ich wprowadzeniem na rynek,
• transportem lub przechowywaniem lub przeładunkiem produktów rolnych lub pasz, w tym mieszanek paszowych,
• wprowadzaniem do obrotu mieszanek paszowych,
• wprowadzaniem do obrotu materiałów paszowych.

 

Redakcja PIR

 

 

 


Od początku istnienia tego projektu, czyli od 2006 roku, możliwe jest skuteczne udzielanie pomocy uczniom, dzieciom oraz osobom dorosłym po to, aby zapewnić im jedzenie i produkty żywnościowe.
- To jest bardzo ważny program, który dostarcza ciepły posiłek najbardziej potrzebującym dzieciom pochodzących z rodzin znajdujących się z w trudnej sytuacji życiowej. Często zdarza się, że są wśród nas osoby wymagające udzielenia pomocy żywnościowej. Dzięki powstaniu tego programu możemy wyrównywać szanse dzieci, dbać o ich prawidłowy rozwój i co najważniejsze docierać do jak największej liczby rodzin, które powinniśmy otoczyć opieką – poinformował wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski.
Program finansowany jest nie tylko ze środków budżetu państwa, ale też z budżetów samorządów, które przeznaczyły kwotę w wysokości 225.000 tysięcy zł do wykorzystania w skali roku. O przyznaniu pomocy decyduje kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach Programu możliwy jest także dowóz posiłków, co ułatwia dostęp do żywności na wsi, w małych miastach lub w przypadku dotarcia do osób starszych bądź niepełnosprawnych. W celu prowadzenia skutecznych działań w tym zakresie Rząd przeznaczył 200.000.000 mln zł z rezerwy celowej w ujęciu całego kraju.
- Niedożywienie jest dużym problemem wśród polskich dzieci. Rząd realizując zadania z zakresu pomocy społecznej wspiera gminy chrakteryzujące się z wysokim poziomem bezrobocia i środowiska wiejskie – dodaje wicewojewoda podlaski.
Województwo podlaskie w 2013 roku na dożywianie dzieci wydało kwotę 24 869 508 zł, zaś w 2014 roku planuje się przeznaczyć sumę 16 513 000 zł . Oznacza to, że w 2014 roku 70 027 osób otrzyma pomoc żywnościową, a 495 instytucji oświatowych weźmie udział w programie. Do tej pory w ramach całego programu 579.480 dzieci otrzymało ciepły posiłek i dzięki temu mogą efektywniej podejmować naukę w placówkach oświatowych.
- Jestem dumny, że na terenie województwa podlaskiego skutecznie realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywania". Chcemy nieść pomoc i zmieniać nawyki żywieniowe, aby promować zdrowy styl życia. To ważne aby zapewnić potrzebującym dzieciom to, czego im najbardziej brakuje- zaznaczył wicewojewoda podlaski.


Beata Borowska

Rząd przyjął program dożywiania na lata 2014-2020